Aktuella utlysningar

 

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

 

Det finns även andra utlysningar, till exempel för forskning och innovation, där lokala och regionala offentliga aktörer kan delta.

Flera presenteras på Energimyndighetens hemsida under rubriken Utlysningar. 


Energimyndigheten

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom ramen för myndighetens uppdrag. Större pilot- och demonstrationsprojekt är projekt som sökt över cirka 10 miljoner kronor i stöd. Övriga pilot- och demonstrationsprojekt hanteras inom ramen för respektive forskningsprogram. Gäller även Ansökningar om genomförbarhetsstudier inför större pilot- och demonstrationsprojekt.

 

Nästa beslutsomgång:

 

  • 15 mars 2019

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.


URBACT

Samarbetsprogram för lärande och utbyte kring hållbar stadsutveckling

URBACT är de europeiska städernas samarbetsprogram för lärande och utbyte kring hållbar stadsutveckling. URBACT möjliggör samverkan mellan städer för att hitta lösningar på stora urbana utmaningar och bekräftar städernas nyckelroll i de allt mer komplexa utmaningarna i samhället. URBACT hjälper städer att utveckla pragmatiska lösningar som är nyskapande och hållbara och som integrerar såväl den ekonomiska, sociala som den ekologiska dimensionen. 

 

Utlysningen stänger 17 april 2019

 

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida


Energimyndigheten

Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

Syftet med stöden inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling är att utveckla offentliga aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden. Dessa områden kan exempelvis vara fysisk planering, offentlig upphandling eller hållbara transporter.

 

Utlysningen stänger 24 april 2019.

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida


Energimyndigheten, Formas, Vinnova

Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Nu finns medel att söka för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgar-engagemang är möjliggörare. 

 

Utlysningen stänger 28 mars 2019

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida


Vinnova

 

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Vinnova vill stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi och finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar. 

 

Utlysningen stänger 11 april 2019

 

Läs mer på Vinnovas hemsida


Energimyndigheten

Stöd för medverkan i EU-projekt

Utlysningen syftar till  att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete och i detta fall svenska aktörers deltagande i EU projekt. Den riktar sig till aktörer som har ansökt om EU-projekt som bidrar till omställningen av energisystemet och blivit inbjudna att skriva kontrakt för sitt EU-projekt. Utlysningen är öppen 2018-2020.

 

Under 2019 stänger utlysningar 5 juni respektive 23 oktober 2019.

Läs mer här


Energimyndigheten

Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Möjlighet att söka stöd för del av kostnaderna för att utveckla en ansökan till ett EU-program, för projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem.  

 

Skicka ansökan tidigast när EU-utlysningen öppnat och senast 6 veckor innan EU-programmets sista ansökningsdag.

Läs mer här


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.  

Läs mer här


EU

Horisont 2020

 

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020.

Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

 

Exempel på Horisont 2020 pris-tävlingar:

 

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.