Aktuella utlysningar

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

(Med reservation för fel och förändringar. Undersök alltid respektive utlysning på finansiärens egna hemsida.)

Energimyndigheten

Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Möjlighet att söka stöd för del av kostnaderna för att utveckla en ansökan till ett EU-program, för projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem.  

 

Skicka ansökan tidigast när EU-utlysningen öppnat och senast 6 veckor innan EU-programmets sista ansökningsdag.   Läs mer här


Energimyndigheten

En hållbar utbyggnad av solel

Nu utlyser Energimynidgheten medel för att genomföra forsknings- eller innovationsprojekt för att studera solelutbyggnadens sociala aspekter eller bidra till att tillgängliggöra solel för fler, studera eller stärka solelens ekologiska hållbarhet, eller ta fram ny kunskap eller nya lösningar för solelens integrering i elsystemet är välkommen att söka stöd. Läs mer på Energimyndighetens hemsida. 

 

Utlysningen stänger 14 april 2020


Energimyndigheten

Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Nu utlyser Energimynidgheten medel för  stöd för forskning och utveckling som kan bidra till att åstadkomma effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tvärvetenskapliga projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap är särskilt välkomna. Läs mer på Energimyndighetens hemsida. 

 

Utlysningen stänger 14 april 2020


Energimyndigheten

Omställning till ett transporteffektivt samhälle

Nu utlyser Energimynidgheten medel till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, elområdet och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastruktuella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd. Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt, vilket innebär att projekt inom denna utlysning ska omfatta minimum 5 000 000 kr i stödberättigade kostnader.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

 

 Läs mer på Energimyndighetens hemsida. 

 

Utlysningen stänger 1 april (skiss) och ansökan 15 maj 2020


Energimyndigheten

Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

Nu utlyser Energimynidgheten medel för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Läs mer på Energimyndighetens hemsida. 

 

Utlysningen stänger 6 maj 2020


Energimyndigheten

Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

Nu utlyser Energimynidgheten medel för Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer. Läs mer på Energimyndighetens hemsida. 

 

Utlysningen stänger 3 april 2020


EU

Horisont 2020

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020. Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

Hållbara byggander:

LC-SC3-B4E-2-2020 (CSA)  - Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector. (CSA) Stänger 20 september 2020

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings (CSA) Stänger 10 september 2020

Offentlig sektor/hållbart samhälle:

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions. (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition (CSA) Stänger 10 september 2020

Transporter:

LC-MG-1-12-2020 Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions (CSA och IA beroende på vad man väljer att fokusera på) Stänger 21 april 2020

MG-2-13-2020 Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system. Stänger 21 april 2020


EU

LIFE

LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera mellan 55–60 procent av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt. LIFE erbjuder sökanden en möjlighet att satsa på sina innovationer. Programmet stödjer projekt inom klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, implementering av art- och habitatdirektivet och att nå EU:s mål för biologisk mångfald.

 

Utlysningar klimatrelaterade projekt - öppnar 2 april. Stänger september 2020. Kan komma att förlängas.


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Ansökningsomgångar 2020: 
10 februari - 10 mars 2020.
5-28 maj 2020.
27 augusti - 24 september 2020.

 


Vinnova

Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger Vinnova stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid,  där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Läs mer på vinnova.se 

 

Utlysningen stänger 17 april 2020.

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.