Aktuella utlysningar

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

(Med reservation för fel och förändringar. Undersök alltid respektive utlysning på finansiärens egna hemsida.)

Energimyndigheten

Industriklivet: investerings-, pilot- och demoprojekt samt förstudier

Utlysningen omfattar bidrag till förstudier samt pilot-, demo- och investeringsprojekt som har potential att bidra till följande utmaningar:

  • att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller
  • att uppnå permanenta negativa växthusgasutsläpp

Med växthusgasutsläpp från industrin avses processrelaterade utsläpp enligt klimatrapporteringen samt vissa förbränningsutsläpp och diffusa utsläpp kopplade till processrelaterade utsläpp. Här avses även utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser, till exempel fackling av industriella restgaser.

Läs mer här>

Öppen ansökningstid 2021


Energimyndigheten

Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under åren 2021–2022.  Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att minska energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter. Målgrupperna är hushåll, företag och organisationer. Läs mer här >

 

Utlysningen stänger 15 mars 2021


Energimyndigheten/Formas/Viable Cities

Sök stöd för europeiska projekt som bidrar till en mer hållbar stadsutveckling

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) är öppen för ansökningar som syftar till att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten och Formas utlyser tillsammans med Viable Cities cirka 28 miljoner kronor till svenska aktörer.
 

Projekten ska adressera urban omställningskapacitet genom projekt inom följande områden:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Läs mer här >

 

Två-stegsutlysning. Första steget stänger 15 april 2021 


Energimyndigheten

Digital transformation för grön energiomställning – ERA-NET SES EnerDigit

Vill du bidra till en grön energiomställning genom digitalisering och digital transformation? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i den senaste utlysningen inom det internationella samarbetet Mission Innovation och ERA-NET Smart Energy Systems. Budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige för deltagande i internationella projektsamarbeten. Läs mer här >

 

Utlysningen stänger 2021-05-06


EU

EUCF (European City Facility)

Möjligheter för svenska kommuner! Svenska kommuner kan söka och få en klumpsumma på 60 000 Euro för arbetet med att utveckla ett investeringskoncept för sitt arbete med förnybar energi och energieffektivisering.(medfinansiering krävs inte). I slutet av maj öppnade EUCF (European City Facility) utlysning för kommuner i Europa som vill ha hjälp att utveckla ett finansieringskoncept för att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle. Med anledning av detta arrangerade Klimatkommunerna och Energikontor Sydost ett webinarium för att reda ut hur ansökningsprocessen går till m.m. Titta på det inspelade webbinariet på Klimatkommunernas Youtube-kanal, presentationen finns här>. Energikontor Sydost kommer under de närmaste åren tillsammans med Klimatkommunerna, att stötta svenska kommuner att ta del av stödet. 
Stefan Olsson på Energikontor Sydost hjälper dig om du har frågor.

Läs mer om möjligheterna med finansieringen här >

 

Utlysning 2: mars 2021 – april 2021

Utlysning 3: oktober 2021 – nov 2021

Utlysning 4: maj 2022 – juni 2022


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Ansökningsomgångar 2021: 
13-27 april 2021

24 augusti-9 september 2021

8-18 november 2021