Aktuella utlysningar

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

(Med reservation för fel och förändringar. Undersök alltid respektive utlysning på finansiärens egna hemsida.)

 

Energimyndigheten

Planeringsbidrag inför ansökan till EU-program

Möjlighet att söka stöd för del av kostnaderna för att utveckla en ansökan till ett EU-program, för projekt med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem.  

 

Skicka ansökan tidigast när EU-utlysningen öppnat och senast 6 veckor innan EU-programmets sista ansökningsdag.   Läs mer här


Energimyndigheten

Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2

Programmet ska bidra till ökad kunskap om bebyggelsens energianvändning samt nya eller förbättrade produkter, tjänster och metoder som kan bidra till effektivare energianvändning i bebyggelsen. Tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag, välkomnas särskilt. Läs mer på Energimyndighetens hemsida 

 

Utlysningen stänger 18 februari 2020


ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC)

Internationella projekt som bidrar till hållbar mobilitet

Inom utlysningenkan man söka stöd för att att bygga internationella konsortier, som utforskar hur forskning och innovation inom tillgänglighet och mobilitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling.

  • Utmaning 1: Integration av olika urbana perspektiv och system (mobilitet, markanvändning, uppkoppling) som tillsammans kan forma lösningar för mer hållbar tillgänglighet.
  • Utmaning 2: Utveckla och implementera innovativa mobilitetssystem och tjänster som kan bidra till en hållbar mobilitet i städer.
  • Utmaning 3: Omvandla och organisera städer och samhällen för att möjliggöra hållbar urban mobilitet och tillgänglighet på lokal nivå (från gatu- till områdesnivå).
  • Utmaning 4: Utveckla effektiva policyalternativ för att uppnå en mer hållbar tillgänglighet och mobilitet i städer.
  • Utmaning 5: Ändra beteenden och perspektiv för en mer hållbar tillgänglighet och mobilitet i städer.

Utlysningen välkomnar alla aktörer som kan bidra till ovanstående utmaningar. Det kan till exempel vara offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner), universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, institut med anknytning till hållbar mobilitet, företag och övriga aktörer med anknytning till hållbar mobilitet.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 

Ansökningen är en tvåstegs-process med första deadline 17 mars 2020.


EU

Horisont 2020

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020. Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

Hållbara byggander:

LC-SC3-B4E-2-2020 (CSA)  - Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector. (CSA) Stänger 20 september 2020

LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings (CSA) Stänger 10 september 2020

Offentlig sektor/hållbart samhälle:

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions. (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA) Stänger 10 september 2020

LC-SC3-EC-3-2020: Consumer engagement and demand response (IA) Stänger 29 januari 2020

LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition (CSA) Stänger 10 september 2020

Transporter:

LC-MG-1-12-2020 Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new approaches towards demonstrating and testing innovative solutions (CSA och IA beroende på vad man väljer att fokusera på) Stänger 21 april 2020

MG-2-13-2020 Coordination and support for an integrated freight transport and logistics system. Stänger 21 april 2020


Naturskyddsföreningen

Energieffektiviseringsfonden

Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar. Det är viktigt att visa att projektet bidrar till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

 

Ansökan sker löpande.   Läs mer här


Naturvårdsverket

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.   Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd. Klimatklivet ska ge stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta. Därför är beräkningen av utsläppsminskning ett av de viktigaste underlagen i ansökan. Den som söker ska kunna visa hur utsläppen skulle se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas kunna ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.   Vid en likvärdig utsläppsminskning tar Naturvårdsverket även hänsyn till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Nästa ansökningstillfälle öppnar 10 februari och stänger 10 mars 2020.


Nordiska rådets investeringsfond

Cirkulära städer och nya cirkulära lösningar

Nordic Innovation söker projekt som har potential att generera stora effekter, tydliga och skalbara resultat och ett betydande nordiskt mervärde. Temat är bland annat cirkulära städer. Offentlitgt - privat samarbete med nordiska städer som föregångare för cirkulära lösningar. 50% finansiering och projektkonsortium med deltagare från minst tre nordiska länder.  Läs mer på Nordic Innovations hemsida

 

Utlysningen stänger 26 mars 2020


Tillväxtverket

Regionala strukturfondsprogrammet Skåne och Blekinge

Syftet med programmet är att bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Programmet omfattar fem insatsområden varav följande är öppna i den aktuella utlysningen : Smart tillväxt – små och medelstora företag,  Hållbar stads- och samhällsutveckling och Inkluderande tillväxt – bredband. Projekt som redan finansieras av regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge kan ansöka utökad budget i samband med utökad verksamhet. 

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

 

Ansökan stänger 10 mars 2020.


Tillväxtverket

Regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen samt främja tillväxten i regionen. Särskild fokus i denna utlysning är på små och medelstora företag som bidrar till en miljövänlig och hållbar utveckling. En stor vikt läggs på delen att främja hållbara transpoter som tex kan generera ökat hållbart resande med kollektivtrafik.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

 

Ansökan stänger 2 mars 2020.


+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.