Aktuella utlysningar

 

Här samlar vi ett axplock av de utlysningar som vi bedömer som mest aktuella för våra medlemmar. För en överblick av finansieringsmöjligheter, se lathunden under projektfinansiering.

Det finns även andra utlysningar, till exempel för forskning och innovation, där lokala och regionala offentliga aktörer kan delta.

Flera presenteras på Energimyndighetens hemsida under rubriken Utlysningar. 


 

Naturvårdsverket

Lokala klimatinvesteringar - Klimatklivet

 

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Klimatklivet bygger på de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.

Ansökan till Klimatklivet är nu stängd.

Information om eventuella framtida ansökningsomgångar kommer när Naturvårdsverket vet mer om anslaget för Klimatklivet. 

 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.


Energimyndigheten

Pilot- och demonstrationsprojekt

Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom ramen för myndighetens uppdrag. Större pilot- och demonstrationsprojekt är projekt som sökt över cirka 10 miljoner kronor i stöd. Övriga pilot- och demonstrationsprojekt hanteras inom ramen för respektive forskningsprogram. Gäller även Ansökningar om genomförbarhetsstudier inför större pilot- och demonstrationsprojekt.

 

Nästa beslutsomgång:

 

  • 14 november 2018

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 


Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Viable Cities

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlyser cirka 42 miljoner kronor. I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. 

 

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer och enskilda firmor. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag.

 

Utlysningen stänger:

 

  • Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer. Utlysning 2 Öppnar 1 juni - stänger 15 oktober 2018

 

Läs mer på Viable Cities hemsida.

 EU

Horisont 2020

 

Horisont 2020 är EUs stora forskningsprogram som är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. I Horisont 2020 finns det många olika ansökningstillfällen under året, datum beror på vilken prioritering man söker i. Arbetsprogrammet 2018-2020 för området "secure, clean and efficient energy" är publicerat i helhet här.  Här finns de energi-relaterade utlysningarna. Observera att det finns även energi och klimatrelaterade utlysningar i andra delar av Horisont 2020.

Läs mer om Horizon 2020s på Vinnovas hemsida

 

Exempel på utlysningar: 

 

 

Exempel på Horisont 2020 pris-tävlingar:


EU

Interreg Södra Östersjöprogrammet

 

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Från Sverige ingår fyra län: Skåne, Blekinge, Kalmar län och Kronoberg. Programmet syftar till gränsöverskridande samarbete för ökad konkurrenskraft och ökad integration mellan människor och institutioner. Projekten ska öka potentialen för ”Blå & Grön tillväxt” (uthålligt ur ett miljö-, ekonomi- samt socialt perspektiv oavsett insatser på land eller vid vatten) genom samarbeten och småskaliga investeringar. Lokala och regionala aktörer ska gemensamt planera, finansiera, utveckla, testa, genomföra samt utbyta erfarenheter som främst ska bygga på gemensamma problem, möjligheter och innovativa lösningar för att hantera dessa.

Med blå tillväxt menar man på utvecklingen i den maritima miljön, med andra ord en hållbar tillväxt inom den maritima- och hamnsektorn. Det gröna området berör främst frågor kring nyttjandet av naturresurser på ett hållbart vis.

Man kan få 75% i bidrag och 15% på personalkostnad i overhead. Projekten varar 2-3 år och varierar i budget beroende på innehåll och antal partners.

 

Nästa ansökningsomgång:

Stänger 18 december 2018

 

Läs mer på Interreg Södra Östersjöprogrammets hemsida.

 

+ Vinnova - film från informationsmöte

Informationsmötet ”Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020 - tema Transport, miljö, energi och hållbara städer”. 

Se inspelningen från mötet våren 2016, där bla. Sarah Nilsson talar.