Ready

Energieffektiv renovering av hyreshuslägenheter

Syfte

READY demonstrerar hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom transporter, fjärrvärme, förnybar energi, byggnadsrenovering, energilagring och balansering.

Mål

  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

december 2014 till november 2019

Projektets hemsida

http://www.smartcity-ready.eu/

I Växjö ger det femåriga EU-projektet möjlighet att arbeta med energieffektiv renovering av miljonprogrammet, bl. a. ny IT-teknik, samt att effektivisera och expandera kommunens bioenergibaserade fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Det kommer också genomföras en utbildningssatsning kring "Smarta städer". Under projekttiden kommer 380 lägenheter i Växjö genomgå en energieffektiv renovering som ska minska energiåtgången med hälften.

Energikontor Sydost deltar som experter och leder arbetet med innovativa bygglösningar. 
 
Demonstrationen av hur man med ett helhetsgrepp för hållbara, energismarta städer kan minska energianvändningen för byggnader till nära noll sker i dels Växjö som är representativt för Östersjöregionen, dels i Århus som är representativt för nordvästra Europa. Gemensamt för de två städerna är lång teknisk erfarenhet av hållbarhetsarbete och att de länge har varit föregångare med ambitiösa klimatstrategier. Kaunas deltar som observatör för att ta tillvara erfarenheter från Östeuropa.

Kontaktperson

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,

stefan.olsson@energikontorsydost.se

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY

Lidia Salame,
Projektledare


Tel. 0704-77 66 10,
lidia.salame@energikontorsydost.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsydost.se

Övrigt

Lokala partner
Energikontor Sydost
CA-fastigheter
Linnéuniversitetet
VEAB
Växjö kommun
Växjöbostäder
Vöfab

23 europeiska partner, bl.a.
Kaunas 
Århus


Foto från kick-off för READY 4-5 februari i Århus i Danmark. We are READY!!!!

Där träffades representanter från de 23 partnerorganisationerna och påbörjade arbetet med att förverkliga energirenoveringar ner till hälften av dagens förbrukningar (vissa hus skall renoveras ner till 30%) och effektiviserande åtgärder i fjärrvärme- och fjärrkyla- näten. För detta krävs nytänkande med bl.a värmeåtervinning från avloppsvatten, solhybrider (både el och värme), lågtemperatur i fjärrvärmenätet och ett utökat användande av IT-teknik för mätning och visualisering.

Länkar

2015-11-12 - Stefan Olsson föreläser om Smart Cities nätverk i Sverige på konferens anordnad av Tillväxtverket.

2015-02-04 Startmöte READY

2014-12-01 Nyhet om jätteprojektet i Växjö

 

Följ READY på Twitter