Streetlight EPC

Energitjänster ska ge grönt ljus i gator och parker i Sydost

Syfte

Stötta kommuner i hur de kan energieffektivisera befintlig gatu- och parkbelysning med hjälp av upphandling av energitjänster.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

april 2014 till mars 2017

Projektets hemsida

http://www.streetlight-epc.eu/

Projektet utgår från kommuners behov av att renovera och energieffektivisera befintlig park- och gatubelysning. Upphandling av energitjänster är en väg som Streetlight EPC belyser.

​Energikontor Sydost och Kalmar kommun är partner i det europeiska projektet Streetlight EPC som under tre år har arbetat med energitjänster och utomhusbelysning.

Områden: 

  1. Beställarstöd och informationsservice, inklusive utbildning, avseende energitjänster och energitjänsteleverantörer
  2. Utredning, analys och hantering av kommuners park- och gatubelysning, samt utbildning av ny teknik
  3. Genomförande av pilotupphandlingar, främst park- och gatubelysning men även större anläggningar (ex ishallar eller sporthallar) kommer att omfattas

 

Inom projektet kommer guider, checklistor och annat stöd- och informationsmaterial tas fram och finnas tillgängligt på hemsidan. Under 2015–2016 har ett antal pilotupphandlingar för energieffektivisering av utomhusbelysning (park och /eller gatubelysning) att genomförts inför vilka Energikontor Sydost arrangerade utbildningar, nätverksmöten och tog fram goda exempel och annat informationsmaterial som stöd för de upphandlande kommunerna. 

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsydost.se

Bakgrund

Många kommuner och andra aktörer har behov av att modernisera sin väg-, gatu- och parkbelysning. En anledning är att de ger upphov till miljöbelastning och den allra största delen, över 80 % orsakas av elförbrukningen.

Kalmar kommun, tillsammans med 8 andra europeiska regioner, ska nu genom projektet Streetlight EPC spara pengar och minska sin miljöbelastning. Under projektet kommer olika upphandlingsmetoder och kontraktsmodeller analyseras. Genom att sedan tillämpa utvald upphandlingsmetod på renovering av belysningsanläggningar testas metoden på en "produkt eller tjänst" som är mindre tekniskt och ekonomiskt komplex. Totalt ska projektet generera 36 EPC eller energitjänsteupphandlingar. 

I den internationella projektgruppen ingår nio regionala organ / organisationer som kommer tillhandahålla stöd och information samt nio kommuner som kommer att genomföra energitjänste- eller EPC projekt. De nio regionerna täcker mer än 4 000 kommuner. Projektet ska även ge stöd till flertalet små och medelstora företag som är eller som vill bli energitjänsteleverantörer.