Regionalfonden Skåne-Blekinge

Regionalfonden finansierar regional utveckling; projekt som utvecklar regionens konkurrenskraft. 

 

Prioriteringar inom energi

 

Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag

Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Aktiviteter som kan stödjas är:
 • Projekt som tar fram affärsmodeller för hur samhällsnyttiga investeringar i energieffektivisering (med en för lång återbetalningstid ur en företagsekonomisk synvinkel) ska kunna implementeras med gemensamma satsningar.
 • Projekt som utvecklar, testar och demonstrerar nyskapande koldioxidsnål teknologi/lösningar/produkter i egen verksamhet eller i kundledet är viktiga liksom sådana som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos konsumenter.
 • Företagens klimatpåverkan kan minskas genom att företag eller kluster driver projekt som handlar om energieffektivisering av de egna fastighetsbestånden och som tar fram planer och föreslår strategier m.m. för att ställa om avfallshantering och inköp genom resurseffektivisering, återbruk och återvinning. De kan också stödjas för att ta fram modeller för utveckling av koldioxidsnåla logistiksystem som inkluderar planer för en sammankopplad och standardiserad energiförsörjning till transportsektorn och gemensamma företagsplaner som ökar andelen koldioxidsnåla tjänsteresor. I samband med logistikproblematiken kan också projekt om hur man bygger energieffektiva produktions- och distributionssystem för lokalproducerade varor stödjas. Projekt ska utveckla och skapa erfarenhetsutbyte.
 
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
 • Satsningar som skapar fler arbetstillfällen inom energiteknikbranschen och i övrigt inom området koldioxidsnål ekonomi.
 • Satsningar som utvecklar, testar och demonstrerar nyskapande koldioxidsnål teknologi/ lösningar/ produkter i egen verksamhet eller i kundledet.
 • Insatser som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos konsumenterna/ kunderna om system och modeller för att minska energiförbrukning samt återanvända, utnyttja och återvinna resurser.
 • Satsningar som utvecklar koldioxidsnåla logistiksystem och en sammankopplad och standardiserad energiförsörjning till transportsektorn.
 • Insatser för att utveckla lokala energieffektiva produktions- och distributionssystem för varor.
 • Insatser för energieffektivisering av fastighetsbestånd.
 • Insatser som utvecklar och skapar erfarenhetsutbyte om ovanstående.
 • Medfinansiering av företagsstöd via godkända nationella stödförordningar i syfte att stimulera till energieffektivisering och användning av förnybar energi.
 • Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
 

Att stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn

Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

 

Aktiviteter som kan stödjas är:

 • Sektorsövergripande samverkan och tillvaratagande av kunskap och erfarenhet från bl.a bostads- och transportsektorn gällande energieffektivisering, förnybar energi och koldioxidutsläpp bör eftersträvas för att för att mer effektivt möta gemensamma klimatutmaningar, möjliggöra synergier och uppnå mervärden i aktuella insatser för att bidra till omställningen mot en koldioxidsnål ekonomi.
 • Samverkansprojekt och insatser som demonstrerar gemensamma affärsmodeller och strategier samt risktagande inom området. Projekt kan utveckla, testa och demonstrera innovativ teknologi och visa på goda exempel. För att minska energiförbrukningen ska programmet dels stödja utveckling av system och modeller för att återanvända, utnyttja och återvinna resurser (inklusive överskottsenergi) dels program och planer som bidrar till att fler produkter hyrs/leasas ut och är konstruerade för längre användning, återanvändning, isärtagning och renovering.
 • Projekt som utvecklar den kommunala kompetensen inom innovativ samhälls-, stads-, energi- och bostadsplanering kan göra att kommunerna i ännu högre grad påverkar och styr stadsutvecklingen i en hållbar riktning. Detta gäller också integrering av kollektivtrafik i samhällsplaneringen för den offentliga infrastrukturen.
 • Projekt som ställer om de offentliga aktörernas egna fastighetsbestånd, tjänsteresor, avfallshantering, inköp och transporter till förnybara energisystem, liksom modeller för utveckling av koldioxidsnåla trafiksystem i den offentliga infrastrukturen och andelen resor gjorda med förnybar energi som drivmedel. Modeller för energieffektivisering av fastighetsbestånd, demonstration av nybyggnation av passivhus och plushus etc. som starkt reducerar energibehoven i offentlig sektor kan också ge signaler och inspiration till exempelvis privata fastighetsbolag och andra företag. Den sociala aspekten vid ombyggnation av befintlig bebyggelse är viktig. Renoveringar som leder till energieffektivisering måste väga in bådemiljöaspekter och sociala aspekter. Renovering kan innebära kraftigt höjda hyror för de boende i socialt utsatta områden. Att kombinera renovering och energieffektiviseringsåtgärder med jobbskapande och trivselåtgärder kan ge stora ekonomiska besparingar till samhället.
 • Offentliga aktörer kan stödjas i projekt som bidrar till resurseffektivisering och återvinning samt projekt för att samordna, implementera och sprida medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos medborgare/konsumenter men också till andra kommuner och företag om system och modeller för att återanvända, utnyttja och återvinna resurser. Medvetenheten om att nuvarande arbetssätt inte förmår tackla dagens utmaningar signalerar också att det krävs förmåga att utmana etablerade tankesätt och mentala modeller. Vägen till ett effektivt arbete och framgångsrika åtgärder går via en gemensam grund, gemensamma mål, åtgärder på kort och lång sikt där alla berörda aktörer gör viktiga åtaganden utifrån respektive roller, mandat och förutsättningar. Det finns en stor potential för utveckling av regionen mot en cirkulär ekonomi genom att ta vara på samhällets egna drivkrafter (invånare, företag, organisationer, kommuner). Ideella intresseorganisationer har en uppgift att driva på bland annat för framtagande, spridning och implementering av ny kunskap och kan därför vara projektpartners. För att omställningen ska lyckas måste samtliga sektorer i samhället ta ansvar och samarbeta. Samtliga projekt ska utveckla och skapa erfarenhetsutbyte mellan aktörer och externt.
 • Ökat samarbete och innovativa tekniska och ekonomiska lösningar behövs för att knyta ihop stad och land och möjliggöra användande av lokalproducerad förnybar energi i städerna. Insatserna förväntas därför bidra direkt till hållbar stadsutveckling - genom att minska till exempel luftföroreningar men också genom att minska städernas importberoende av både fossil och förnybar energi.
 
Exempel på aktiviteter som kan stödjas för att nå det specifika målet inom investeringsprioriteringen:
 • Insatser som utvecklar kommunal och regional energiplanering, inkluderat utveckling av styrmedel.
 • Insatser för att utveckla system och modeller för att återanvända, utnyttja och återvinna resurser, inklusive överskottsenergi.
 • Satsningar som bidrar till att fler produkter hyrs/leasas ut och är konstruerade för längre användning, återanvändning, isärtagning och renovering.
 • Satsningar som bidrar till effektivare och smartare lagring av energi.
 • Insatser som bidrar till att skapa medvetande, kunskap och erfarenhetsutbyte hos medborgare/konsumenter om system och modeller för att minska energiförbrukning samt att återanvända, utnyttja och återvinna resurser.
 • Satsningar som ökar den offentliga sektorns förmåga att ställa klimat- och energikrav vid upphandling.
 • Insatser som ökar andelen resor gjorda med förnybar energi som drivmedel.
 • Utveckling av innovativa koldioxidsnåla persontransportlösningar.
 • Insatser som knyter samman regionen genom effektivare transportsystem och kollektivtrafik.
 • Utveckla hållbara transportlösningar i städer
 • Insatser som bidrar till att fler koldioxidsnåla godstransporter utförs via järnväg och sjöfart.
 • Utveckling av nya attityd- och beteendepåverkande åtgärder inom trafikplaneringen som används för att öka det hållbara resandet i samhället.
 • Flödesanalyser för att utveckla effektivare transportsystem som bidrar till lägre koldioxidutsläpp från transportnätet.
 • Främja innovativa markanvisningsmodeller med längre negativ miljöpåverkan.
 • Utveckling av koldioxidsnåla logistiksystem.
 • Satsningar som bidrar till energieffektivisering av fastighetsbestånd inkl. nybyggnation, vilket handlar om demonstration av t.ex. nybyggnation av passivhus och plushus.
 • Utvecklar och skapar sektorsöverskridande erfarenhetsutbyte om ovanstående.
 • Satsningar för att stärka internationalisering inom området för att bidra till genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen.
 

Mer information


Program för Skåne-Blekinge.