Nätverk och samverkan

Att driva och skapa nätverk är ett viktigt verktyg för att skapa förändringsprocesser i samhället. Energikontor Sydost deltar i eller driver ett flertal nätverk, både regionalt, nationellt och internationellt. 

 

Nätverk vi driver


Bioenergigruppen i Växjö

Bioenergigruppen startade 1996 och är ett samverkansprojekt mellan bioenergiföretag som tillsammans arbetar för att utveckla och introducera energi från biomassa. Tillsammans är företagen aktiva inom konsultverksamhet, tillverkning, distribution och omvandling av bioenergi till kraft och värme.

 

Kontakterson: Göran Gustavsson

Till Bioenergigruppens hemsida

 

Biogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt påverkar och förbättrar förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Genom att samordna regionala insatser och resurser blir det lättare att uppnå goda resultat.

 

Kontaktperson: Hannele Johansson

Till Biogas Sydosts hemsida

 

Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag

 

 • ByggEEss 
  Nätverk för fastighetsägare i Sydost. Läs mer.

 • EELivS 
  Nätverk för livsmedelsbutiker Sydost. Läs mer.

 • EESågiSO
  Nätverk för sågverk i Sydost. Läs mer.

 • Energinät Blekinge
  Nätverk för tillverkande och bearbetande industri i BlekingeLäs mer.

 

Energirådgivarnätverket i Sydost

Energikontor Sydost samordnar energirådgivarna i regionen, är ett stöd i arbetet och förmedlar ny information, bland annat från Energimyndigheten. Genom de träffar som arrangeras skapas ett kompetensnätverk. Målet är att skapa en fungerande energirådgivning i alla kommuner, en resurs som kommuninvånarna väl känner till och som utnyttjas.

 

Kontaktperson: Roger Gunnarsson 

Mer information om energi- och klimatrådgivarna i Sydost

 

Goda Hus

Föreningen Goda Hus bildades 2009 och är ett samarbete mellan universitet, offentliga aktörer och privata företag. Syftet med föreningen är att göra sydostregionen i Sverige till ett centrum för forskning och utveckling kring energieffektivt byggande i Europa.

 

Kontaktperson: Stefan Olsson.

Besök GodaHus hemsida.

 

Nätverk vi deltar i

 

Energidriven affärsutveckling Nybro

Kontaktperson: Roger Gunnarsson 

 

Energimyndighetens referensgrupp för energitjänster

Kontaktperson: Roger Gunnarsson 

 

Klimatsamverkan Kalmar

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionen, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen. Läs mer
För mer information, kontakta Christel Liljegren.

 

Klimatsamverkan Blekinge

Klimatsamverkan Blekinge är ett nätverk som bildats för att främja klimatarbetet i Blekinge genom möjlighet till större samsyn,

erfarenhetsutbyte och samordning. Genom samverkan kring  klimat- och energifrågor och gemensamma mål ska Blekinge bidra

till att nå Sveriges klimatvision – inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Besök Klimatsamverkan Blekinges hemsida.
För mer information, kontakta Christel Liljegren.

GreenAct Kronoberg

Syftet med GreenAct Kronoberg är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.

Kontaktperson: Pierre Ståhl.

greenactkronoberg.se
 

Miljöfordon Sverige 

Miljöfordon Sverige (tidigare Miljöfordon Syd) är en föreningen som startades 2002 av några entusiaster med både bil och miljöintresse. Föreningen samlar alla som är intresserade av bilar och en bättre miljö till diskussion. Detta leder fram till konkreta projekt som  verkar för en mer hållbar utveckling. Finansiering av föreningens verksamhet sker genom projektbidrag från staten (bl.a. KLIMP), Trafikverket, medlemmar, kommuner m.m. Energikontor Sydost är representerade i styrelsen.
Läs mer.

 

Netport Energikluster

Netport Energiklusters syfte är att skapa en innovativ miljö, där idéer utvecklas till hållbara produkter eller tjänster, genom samverkan inom NetPort Science Park i Karlshamn. Netport verkar för företag som skapas utifrån forskning, ett forskningscentrum inom energiområdet, konkurrenskraftiga lösningar för energi,ett attraktivt företagsklimat, attraktiva utbildningar i regionen, en minskad primärenergianvändning samt övergång till systemsyn.
Läs mer

 

Nätverk för åkerier

Kontakta Fredrik Mårdh för mer information.

 

SKLs nätverk för samlastning och logistik

Kontakta Fredrik Mårdh för mer information.

 

Techtank

Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella marknader och inom olika branscher, framför allt inom fordonsindustrin. Techtank samarbetar med olika partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens. Läs mer

+ Branchorganisationer vi är medlemmar i

Energikontoren Sverige

Energikontoren Sveriges är ett samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren och organisationer med liknande verksamhet. Energikontor Sydost sitter med i styrelsen och sköter även Energikontoren Sveriges ekonomiska administration.

Läs mer på Energikontorens Sveriges hemsida.
Se film om Energikontoren Sverige

 

Fedarene, europeisk förening för energikontor

FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment) är det främsta nätverket i Europa för lokala och regionala organisationer som verkar inom energi och miljöarbete. Nätverket grundades år 1990 och har idag 70 medlemsregioner i 20 europeiska länder. Energikontor Sydost sitter i Fedarenes styrelse. Varje styrelseledamot ansvarar för ett utpekat ämnesområde och Energikontor Sydosts representant har mobilitet och transporter som specifikt ansvarsområde. Läs Fedarenes manifest.

Läs mer på Fedarenes hemsida. 

 

ManagEnergy

ManagEnergy syftar till att hjälpa aktörer från den offentliga sektorn, och deras rådgivare, vilka arbetar med energieffektivitet och åtgärder för förnybar energi på lokal och regional nivå. ManagEnergy gör detta genom riktad kapacitetsuppbyggnad och nätverksmöten, samt genom sina olika online-resurser och marknadsföringsaktiviteter .

Läs mer på ManagEnergys hemsida.

+ Avslutade nätverk

KNUT

Ett samverkansprojekt och nätverk mellan sju län i Sverige med målsättningen att utveckla undervisning och entreprenörskap om klimat och energifrågor i grund- och gymnasieskolan.  

Kontaktperson: Kerstin Eriksson.

Läs mer om KNUT-projektet.

 

 Klimatkommission Kronoberg

Klimatkommission Kronoberg var ett nätverk som startades i början av 2010 och avslutades 2014. Syftet var att göra Kronoberg till Europas grönaste region och nå målet om en fossilbränslefri region. Södra Småland hade som mål att förena hållbar tillväxt och attraktiva miljöer med effektiv resursanvändning och minimal klimatpåverkan. Klimatkommissionen bestod av valda politiker och inbjudna representanter från näringsliv och universitet. Arbetet genomfördes med stöd av Energikontor Sydost AB, Länsstyrelsen i Kronobergs län och i nära samverkan med näringsliv, universitet och offentlig sektor. 

En ny form av samverkan kring miljöfrågor i Kronobergs län är på startades under hösten 2016 - Green Act

Kontakterson: Pierre Ståhl.

 

Nätverk för hållbara transporter i Sydost

För att uppnå ett hållbart energisystem i Sydost måste det genomföras en omställning av de fordon vi använder, bränslena de drivs med och hur de används. Våra samhällen och städer måste planeras och utvecklas så att onödiga resor kan undvikas och alternativa resesätt som kollektivtrafik, samåkning, gång, cykel m.m. kan lyftas fram och sättas i fokus. Då resor sällan endast sker inom en kommun måste samverkan mellan kommuner, län och regioner upprätthållas och gemensamma mål sättas.

 

Energikontor Sydost drev på uppdrag av Trafikverket Nätverk för hållbara transporter i Sydost som syftade till att öka kunskap och medvetenhet samt skapa samverkan mellan olika aktörer inom och mellan från länen i vår region.

 

I nätverken deltog bland annat:

 • Kommunerna. Tjänstemän inom trafikplanering, stadsplanering, energi- och klimatstrategier, Energi- och klimatrådgivning, skola, fritid samt beslutsfattare och politiker i hela organisationen.
 • Länstrafik
 • Regionförbund
 • Länsstyrelse
 • Landsting
 • Idrottsföreningar, organisationer
 • Företag, föreningar m.m. som arbetar med transporter och resor

 

Nätverket drevs via fysiska träffar, webinarer samt e-postkorrespondens.