Medlemsservice till våra ägare

Energikontor Sydost arbetar med att nå ett hållbart energisystem i sydost, på uppdrag av ägarna; kommuner och regioner i sydost, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

 

Vår organisation kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energianvändning, energieffektivisering och förnybar energi. 
Vårt arbete finansieras  via en serviceavgift, samt via de projektstöd vi skaffar till regionen från nationella och internationella program och fonder.  


Vad vi arbetar med

Vi arbetar med att initiera, koordinera och genomföra projekt som syftar till ökad energieffektivisering och ökad tillförsel av förnybar energi inom alla samhällssektorer. 

 


Hur vi arbetar

Energikontor Sydost utför sitt uppdrag genom att

 • erbjuda aktiviteter, seminarier och utbildningar så att organisationen kompetensutvecklas
 • genomföra beteendepåverkande aktiviteter för energibesparing i hemmet, på arbetet, i butiken, i bilen men även inom industrin, transportsektorn och mycket mer
 • driva nätverk för att strategiskt arbeta med frågor så som till exempel
  • hållbart lärande i skolan 
  • biogas (Biogas Sydost)
  • energieffektivisering i små och medelstora företag (Nätverk för energieffektivisering)
  • energieffektivt byggande och renovering (Goda HUS)
  • utveckling av användning av solenergi (Solstrålarna)
 • med medlemmarna utveckla och genomföra olika projekt

 

På uppdrag av Energimyndigheten är vi regional utvecklingsledare för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i sydost.

Vår roll och hur vi stöttar medlemmarna

Energikontor Sydost är en flexibel plattform för hållbar energi i hela sydostregionen som föreslår finansiering och som stärker kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar energi och energieffektivisering.

 

Att arbeta med att nå hållbara energisystem kräver att det finns ett sammanhängande nätverk av aktörer som driver arbetet framåt och tar tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i vår omvärld.

 

På regional- och lokalnivå är det också viktigt att bevaka vilka prioriteringar EU och andra nationella myndigheter och aktörer gör i form av bidrag till olika energiprojekt då resurserna till denna typ av verksamhet sällan går att finna inom tex kommunernas verksamhetsbudget.

 

Energikontorets roll är att bevaka internationella och nationella program som kan vara relevanta för medlemmarna, samt att söka och skriva projekt som hjälper medlemmarna framåt i energi- och klimatarbetet.

Vårt stöd innefattar

– Vara remissinstans

– Hålla seminarier och utbildningar

– Ta fram energibalanser, beslutsunderlag

– Göra utredningar och förstudier

– Skapa och driva projekt

– Skapa och driva nätverk

 

Dessa aktiviteter gör vi på uppdrag av våra medlemmar..

I vissa fall mot ett arvode, i andra fall utan kostnad inom ramen för de projekt vi driver.

Så här började det

Kommuner och regioner i Sydost tar år 1999  initiativ att bilda Energikontor Sydost, bland annat med syfte att bättre utnyttja EU:s bidrag till energiprojekt och att driva energifrågor i regionen. Första tiden drevs Energikontor Sydost som ett projekt inom EU-programmet SAVE II, i likhet med flertalet av de svenska energikontoren.

 

Energikontoren är en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns 360 energikontor i EU, varav 15 i Sverige.

Bolaget ägs av en förening där regioner och kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är medlemmar.

 

Medlemmarna, kommuner och regioner, står för cirka 8 % av budgeten via serviceavgiften.  Ungeför lika mycket gör vi uppdrag för. Resten är projektmedel som kommer från EU och svenska finansiärer, främst Energimyndigheten. 

 

Milstolpar

 • 1999 Energikontor Sydost startas och kontor öppnas i Växjö och Oskarshamn
 • 1999- 2006 Hans Gulliksson verksamhetsledare
 • 2006 Blekinge län ansluter sig och kontoret i Karlskrona etableras
 • 2007 Energikontor Sydost AB  och Föreningen Energikontor Sydost bildas
 • 2007 Staffan Molin vd
 • 2008 Hans Gulliksson t.f. vd
 • 2008 Energikontoret tar över huvudmannaskapet för eXperimentLabbet, Kalmars Science center och Kalmarkontoret etableras.
 • 2008 Stefan Olsson vd
 • 2012  eXperimentLabbet säljs till Oskarshamns kommun
 • 2012 Daniel Uppsäll t.f. vd
 • 2013 Ulf Hansson vd
 • 2017 Christel Liljegren vd