RE:AGERA

Näringslivsstöd för grön omställning efter Corona

Syfte

Satsningen ska stötta näringslivets återhämtningsförmåga efter Covid-19 i Kronoberg och Kalmar län. Detta genom att arbeta för en digital och grön omställning som skapar fossilfri och hållbar tillväxt och stärker företagens attraktivitet.

Mål

Satsningen bidrar till mål nr 7, 9, 13 och 17 i Agenda 2030. Läs om de globala målen.
Satsningen bidrar också till:

 • Sveriges riksdags klimatpolitiska ramverk med nya klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd
 • det nationella målet inom energi- och klimatområdet
 • de regionala visionerna om plusenergilän och fossilbränslefri region 2030.
 • Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi
 • Gröna Kronobergs strategier för att stärka konkurrenskraften i näringsliv och ett hållbart samhälle

Projektperiod

augusti 2021 till oktober 2023

Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher, i Kronobergs och Kalmar län, som påverkats av pandemin. 

Genom coachning och rådgivning, digitalt eller via platsbesök, ska företagen stöttas i sitt energiarbete och fått ökad kännedom om finansieringsvägar för grön omställning - något som ska leda till minskad energianvändning, ökad konkurrenskraft och mer hållbar verksamhet. I detta arbete kommer verktyg och metoder, som utvecklats i tidigare projekt, att användas som utmynnar i ”skräddarsydda” energiråd för respektive deltagande företag.

 

Delar som kan ingå vid coachning/energiråd: är

 • implementering av systematiskt energiarbete
 • resurseffektivisering inom el, värme/kyla
 • eleffekt, elektrifieringsfrågor, robust energisystem
 • effektiva resor och transporter
 • användning av fossilfri el, värme/kyla och  transporter
 • cirkulär affärsutveckling kopplat till energi, tex industriell symbios, där eget överskott eller restprodukt får värde hos en själv eller annan
 • hållbar konsumtion i företagsperspektiv som skapar möjligheter för delning av resurser och tjänster.

 

Denna satsning ska också bidra med seminarier/webbinarier kring möjliga finansieringsvägar för grön omställning, samt spridning av goda exempel på företag som tagit  flera steg i sitt energiarbete för grön omställning.

 

Efter projektslut ska deltagande företag vara bättre förberedda och medvetet engagerade i aktiviteter som bygger konkurrensfördelar där grön omställning är ett viktigt perspektiv.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Med finansiering från:

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare


Tel. 0709-216055,
hanna.everling@energikontorsydost.se

Roger Gunnarsson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,
johan.milton@energikontorsydost.se