Förnybara drivmedel

För att Sveriges fordonsflotta ska kunna minska sina utsläpp av fossila växthusgaser så behövs en omställning till alternativa drivmedel. Här samlar vi vårt material och aktiviteter kring förnybara drivmedel.

 

Pågående projekt och nätverk

 • Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige.  Runt 20 medlemmar representerar energibolag, kommuner, producenter, länkstrafik med flera. Läs mer på biogassydost.se.
   
 • Förnybar vätgas i Kronobergs län är en förstudie för att skapa förutsättningar för att tillverka och använda förnybar vätgas i Kronobergs län. Det finns ett stort intresse för vätgas som drivmedel bland olika aktörer i vår region.  Vätgasdrift med bränsleceller kan bli ett viktigt komplement till framtidens till ren batteridrift, speciellt för tyngre fordon. Under hösten 2019 kommer Energikontoret att tillsammans med intresserade aktörer analysera hur man kan producera och distribuera förnybar vätgas i Kronobergs län. Läs mer.

Styrdokument, strategier och policyer i sydost

Alvesta kommun - Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan

Alvesta kommun - Recepolicy

Alvesta kommun - trafikstrategi

Ljungby kommun - Verksamhetsplan för upphandling av fordon och transporter

Växjö kommun - Transportplan

 Rapporter och presentationer från tematräffarna i Nätverk för fossilbränslefria sydostkommuner (2017)

Rapporter och presentationer från tematräffar:

 

Att arbeta strategiskt med hållbara transporter i offentlig sektor

 1. Dokumentation - Emmaboda 2017-03-03
 2. Dokumentation från Energitinget - Ljungby 2017-11-09

 

Övrgripande jämförelser av olika drivmedel med fokus på hållbar utveckling 

 1. Dokumentation - Växjö 2017-04-06

 

Information om hållbara drivmedel för persontransporter och att optimera fordonsflottan

 1. Artikel - Karlshamn 2017-05-09  
 2. Dokumentation -  Karlshamn 2017-05-09
 3. Dokumentation - Ljungby 2017-06-02

 

Information om hållbara drivmedel för lätta och tunga transporter

 1. Dokumentation - Kalmar, 2017-12-14

 

Information om hållbara drivmedel för arbetsmaskiner

 1. Dokumentation - Karlskrona 2017-05-18 
 2. Dokumentation - Karlskrona 2017-05-18
 3. Dokumentation - Mönsterås 2017-05-19 
 4. Artikel - Mönsterås 2017-05-19
 5. Dokumentation - Alvesta 2017-10-19

 

​Att optimera resandet. 

 1. Dokumentation, webbmöte Res smartare 2017-09-06

 

Upphandling och avrop. 

1. Dokumentation - Karlskrona 2017-11-30

2. Artikelpå hemsida -  Karlskrona 2017-11-30

Begrepp och förkortningar - fordon och drivmedel

B100 – Biodiesel bestående av ren FAME. Används i anpassade motorer för tunga fordon.

 

 

Biodrivmedel – Ett förnybart drivmedel producerat av biomassa.

 

 

Biogas – Huvudsakligen metan som framställs genom rötning av biologiskt nedbrytbart material, exempelvis slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall. Kan efter uppgradering användas som drivmedel.

 

Biodiesel – ett samlingsnamn för FAME och HVO. Biodiesel används som inblandning i diesel och som ren biodiesel.

 

 
CBG - förkortning för Compressed biogas, dvs det vi i dagligt tal kallar biogas.  


Drop-in bränsle – Bränsle som kan användas i höga inblandningar i bensin eller diesel utan att modifiera motor eller bränslesystem. HVO och syntetisk diesel eller bensin baserade på Fischer-Tropschmetoden är exempel på detta.

 

 

E85 – Drivmedel bestående av ca 85 volymprocent etanol och resterande andel bensin. E85 kan användas som bränsle i fordon med en så kallad bränsleflexibel motor (FFV).

 

 

ED95 – Etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer. Används i tunga lastbilar och bussar.

 

 

Elbil – Sammanfattande begrepp för fordon med batteri som kan laddas via elnätet.

 

Elhybrid – Fordon som kan tankas och köras med ett drivmedel, men som även har ett batteri eller en kondensor för energilagring samt en elmotor som hjälper till vid accelerationer och stadskörning. Kan inte laddas från elnätet.

 

 

 

   

Fischer-Tropschmetoden - Metod för att utvinna syntetiska, kolvätebaserade drivmedel och kemikalier ur andra råvaror än olja. Processen omvandlar syntesgas som fås genom förgasning av råvara som innehåller grundämnena kol och väte, till längre kolväten, främst i  flytande form.

 

 

Fordonsgas – Drivmedel bestående av naturgas och/eller biogas. Används i personbilar med ottomotorer som även kan drivas med bensin (bi-fuel). Kan även användas i tunga fordon med ottomotor eller dieselmotor, med diesel för tändning av gasblandningen.

 

Fossila drivmedel – Drivmedel av fossilt ursprung, dvs. som tillverkas av råolja (bensin och diesel), naturgas eller kol.

 

 

FAME – Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.

 

 

HVO – Hydrerade vegetabiliska oljor och är samlingsnamnet för det som kallas för syntetiska dieselbränslen.och som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.

Bränslet är baserat på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid

 

 

Laddhybrid – Elfordon där batterierna laddas med elström från nätet, men som även är försedd med en förbränningsmotor. Förkortas PHEV (plug-in hybrid electric vehicle).

 

LBG - Liquefied Bio Gas. Flytande biogas, förvaras/distribueras vid ca -162° C. Kan tankas i flytande form eller återförgasas och användas i gasform.

 

 

LNG -  Liquefied Natural Gas

 

 

Låginblandning – när ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.

 

 
Vätgas  - kan framställas av alla möjliga slags energikällor. I Norden finns en överenskommelse om att all vätgas till fordon ska framställas från förnybara energikällor. Generellt köps grön el in och används i elektrolys. Bränsleceller är energiomvandlare som förvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet.