Energiting Sydost Energiting Sydost

EnergiTing Sydost 2020 den 12 november i Karlskrona

EnergiTing Sydost 2020 i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge

 

12 november 2020
 online 

Kl. 08.15 - 15.30


Gratis deltagande
 

Välkommen önskar
Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge!

Anmäl dig här

Anmälan stänger 11 november.


Vi ses på Zoom!

Vi kommer att använda oss av det digitala verktyget Zoom. 
Du som deltagare behöver varken ha ett eget Zoom-konto eller ladda ner Zoom-appen för att kunna delta, det går utmärkt att delta enbart via webbläsar-läget.


Översiktligt program

Dagen inleds och avslutas med gemensamma föreläsningar.

Du hittar mer detaljerat program med tider längre ner på den här sidan. 

Plenum förmiddag

Helena Morgonsköld

Länsråd, Länsstyrelsen Blekinge

Hälsar välkommen!

 

 Inledningstalare

Malin Strand

Projektledare, Fossilfritt Sverige och
styrelseordförande, Energikontoren Sverige

 

Malin Strand är civilingenjör i industriell ekonomi och jobbar på Fossilfritt Sverige med ansvar för de 21 branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram. Sedan våren 2020 är hon även styrelse-ordförande i Energikontoren Sverige.

 

Föredrag: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Christel Liljegren

Vd, Energikontor Sydost

Värd för Energiting Sydost.

 


Från kl 10:00 delas programmet upp i tre spår med olika inriktning.

Resurssmart fastighetsförvaltning

Nu införs krav i Sverige på klimatdeklarationer och att byggnader ska bli koldioxidneutrala. Vi ger svar på varför du ska satsa på koldioxidneutralt byggande, samt presenterar en manual för hållbart byggande och hur vi kan satsa på cirkulärt byggande och återbruk av byggmaterial.

Ett robust elsystem

El är en nödvändig resurs i dagens Sverige. Omställning till 100% förnybar energi innebär både utmaningar och möjligheter. Vad behövs för att vi även i fortsättningen ska kunna ha tillgång till leveranssäker el till lågt pris? Ett robust elsystem!

 

Vägval resor, fordon och drivmedel

Vi presenterar en överblick över framtidens transportsektor med den palett av förnybara drivmedel och fordonsalternativ som kommer att behövas. Vi lyfter även en bild över hur resvanor ser ut idag och vilka verktyg som finns för att förändra dem.

 

 

Vi talar på spåren

 

Johan Nuder

Koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB)

Johan är koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) som bildades 2018, efter ett initiativ från Regeringen, med uppgift att sprida målgruppsanpassad information om hållbart byggande för att främja energieffektivisering och användandet av hållbara byggmaterial. 

 

Föredrag: Var läcker det hållbarhet i byggbranschen?


Hanna Ljungstedt

Miljöingenjör, lokalförvaltningen
Göteborgs stad

Hanna jobbar på lokalförvaltningen, som bygger och förvaltar stadens förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder med särskilt stöd.

 

Föredrag: Sveriges första fossilfria förskola Hoppet i Göteborg 


Henrik Ny

Universitetslektor,

Blekinge Tekniska Högskola


Föredrag: Introduktion koldioxidneutrala byggnader


Andreas Holmgren

Hållbarhetschef, Byggnads-firman Otto Magnusson och en av initiativtagarna till LFM30

 

 

Föredrag: Att räkna och ställa krav på CO2-neutrala byggnader i praktiken

 


Martina Adenholm

Hållbarhetsutvecklare,

Strategisk utvecklingsenhet,
Ronneby Kommun

Martina har varit med i Ronneby kommuns resa mot en cirkulär ekonomi sedan många år och arbetar med konceptet Cradle to Cradle®. Martina har deltagit i forskningsprojekt om cirkulära flöden inom hållbart byggande och för bioplaster. Hållbart byggande för skolor och cykelstrategi är en del av nuvarande fokusområden. 

 

Föredrag: Hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge - en regional manual


Anders Lundgren

Verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, SSAM

Anders som länge jobbat med cirkulär ekonomi, bland annat via projekteringen av Växjös Återbruksby. Han tar sig nu an föreningen GodaHus nya satsning på återbruk.

 

Föredrag: Regional satsning på återbruk


Johanna Andersson

Projektledare och expert inom cirkulärt byggande och återbruk, IVL Svenska miljöinstitutet

Johanna har i många år arbetat i flera utvecklingsprojekt om cirkulär materialhantering och återbruk i bygg och fastighets-branschen. IVL driver och utvecklar plattformen Centrum för Cirkulärt byggande – en samlingsarena för hela branschen kring cirkulärt byggande och återbruk.

 

Föredrag: Potentialen för cirkulärt byggande och hur man gör i praktiken.


Moderatorer 

 

Katrine Svensson, Projektledare, Energikontor Sydost

och miljöingenjör, Karlshamns kommun 

Stefan Olsson, Projektledare, Energikontor Sydost

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik,
Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Per var tillförordnad expert i Klimatpolitiska vägvalsutredningen och är nu ansvarig för Färdplan: Elbranschen.

 

Föredrag: Sveriges elsystem


Lowina Lundström

Divisionschef System,
Svenska kraftnät

Lowina har lång erfarenhet från energibranschen med ledande befattningar på Ellevio och Fortum. Sedan 2018 är hon divisionschef System på Svenska kraftnät (SvK). SvK ansvarar för det svenska stamnätet (transmissionsnätet), elens motorvägar och är systemansvarig myndighet.

 

Föredrag: Stamnätet, elens motorvägar


Stefan Braun
Vice vd, Bixia, samt affärsenhetschef, Stora företag och producenter

Stefan har mer än 20 års erfarenhet av elhandel. Bixia är ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el.

 

Föredrag: Framtidens elmarknad    


Göran Gustavsson

Projektledare,

Energikontor Sydost

Göran är projektledare inom bioenergi och regional energistatistik. 

 

Föredrag: Energibalans sydost


Fotokälla

Henrik Svensson

Kraftverkschef, Karlshamnsverket, samt vd, Uniper Thermal Power

Föredrag: Hur kan Uniper bidra till ett robust elsystem


Emil Hillberg

Forskare, RISE

RISE - Research Institutes of Sweden - är ett statligt forsknings-institut med mål att stödja det svenska samhället. Emil är forskare inom området elkraftsystem där han arbetar med lösningar för att hantera de utmaningar som elkraftsystemet står inför.

Föredrag: Hur hanteras överskottsel från vindkraft på norra Öland?


Jan Thorsson

Sales Stationary systems, Powercell

Powercell är ett svenskt världsledande företag inom bränslecellsteknik. På PowerCell jobbar Jan med fokus på stationära systemlösningar och med 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen ser han stora möjligheter med utsläppsfria energisystem.

Föredrag: Bränslecell en teknik för fossilfri elproduktion


Arne Berlin

Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution AB

 

Arne har arbetet på Vattenfall i Trollhättan sedan 1989 i olika roller. Däremellan har Arne arbetat 11 år som senior konsult på Pöyry. Han arbetar idag med innovationsprojekt inom Vattenfall Eldistribution och är projektledare för batteriprojektet i Uppsala.

 

Föredrag: Batterilager för att hantera kapacitetsbrist i elnätet


Moderator

Katarina Hansell

Klusterledare, 

NetPort Energikluster

Selma Brynolf

Forskare inom området energi- och miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola

Selma forskar på alternativa drivmedel och framdrivningstekniker för transportsektorn, modellering av globala energisystem och livscykelanalys.

Föredrag: Överblick av förnybara drivmedel idag och i framtiden


Jonas Lööf

Verksamhetsledare,

Miljöfordon Sverige

 

Jonas har arbetat med omställning till miljöbilar och förnybara drivmedel sedan 1997 och tillhör en av landets ledande experter inom området.

 

Föredrag: Är en fossiloberoende fordonsflotta överhuvudtaget möjligt att nå för en kommun?


 

Elina Persson

Hållbarhetsstrateg 
inköpsenheten 

Helsingborgs stad

Elina arbetar med att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, att följa upp kraven i avtalen och att stödja stadens verksamheter i hållbar konsumtion.
 

Föredrag: Hållbar upphandling – fossilbränslefria krav


Pierre Widén
Företagsledare,
Widéns åkeri AB 

"Nyfiken, engagerad, lösningsorienterad och ser aldrig några hinder framför mig".
 

Föredrag: Vi levererar vad vi lovar - för dig och miljön


Karoline Håkansson

Verksamhetsutvecklare på 
Blekingetrafiken,
Region Blekinge 

Karoline har arbetat med affärsutveckling och verksamhetsutveckling i olika branscher under flera år. På Blekingetrafiken jobbar hon med mobilitetsfrågor och landsbygdsfrågor. 

 

Föredrag: Kombinerad mobilitet i Blekinge


Jenny Rydquist

Strateg inom samhällsplanering, Region Blekinge

Jenny arbetar med långsiktig planering inom området regional samhällsplanering och till viss del även transporter. Driver regionens strukturbildsarbete, för att bättre koppla samman den kommunala fysiska planeringen med regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering. Deltar även i arbete med tågstrategi och ny regional utvecklingsstrategi.
 

Föredrag: Resvaneundersökning Blekinge


Johanna Wallin

Kommunikatör/projektledare

Energikontor Sydost

Johanna arbetar med kommunikationsfrågor och har under de senaste åren fokuserat på lastcyklar i offentlig sektor.

 

Föredrag: Lastcyklar


Moderator

Per-Åke Andersson 
Projektledare, Energikontor Sydost


Plenum eftermiddag

Återsamling kl 14.40 för gemensam inspirationsföreläsning.

Thomas Sundén

Vd, Sustainable Innovation

 

Thomas har arbetat med hållbar organisations- och affärsutveckling på ledande positioner inom både ideell sektorn och näringsliv under drygt 20 års tid. På Sustainable Innovation fokuserar Thomas till stor del på initiering och spridning av lokala/ regionala klimatinitiativ och samordning med de nationella färdplanerna, samt på innovationer inom bebyggelseområdet som sänker kostnader, ökar energi- & resurseffektiviteten och skapar hållbara livsmiljöer där människor kan trivas.

 

Föredrag: Lokala, regionala, nationella klimatinitiativ - så bygger vi och skalar upp för att nå klimatmålen i förtid


Dagen uppsummeras och avslutas

 

Se mer detaljerat program i den gröna fliken nedan.

 

 

 

 

Program med tider

Vi förbehåller oss eventuella ändringar i programmet.
 

08.00 Mötesrummet öppnar

 

 

Plenum förmiddag, gemensam föreläsning

 

 

08.30 Välkomna till EnergiTing Sydost!

Christel Liljegren och Helena Morgonsköld hälsar alla deltagare hjärtligt välkomna!

 

08.55 Inledningstal: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, Malin Strand, Fossilfritt Sverige

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid.  Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Malin inleder dagen med att lyfta dessa färdplaner.

 

09.40 PAUS 


Från kl 10.00 delas programmet upp i tre olika spår

Resurssmart fastighetsförvaltning

Ett robust elsystem

Vägval resor, fordon och drivmedel

 

10.00 Introduktion och nya regler om klimatdeklarationer för byggnader och klimatdatabas 

Katrine Svensson, Energikontor Sydost/Karlshamns kommun, Stefan Olsson, Energikontor Sydost

 

Del 1, Den stora bilden

10.00 Sveriges elsystem
Per Holm, Energiföretagen Sverige
Hur fungerar övergripande ett elsystem, vilka är de viktigaste komponenterna och aktörerna? Vad ställer det fossilfria Sverige för krav på energisystemet, kommer elen att räcka till alla när både transportsektorn och industrin ska elektrifieras? Per ger en bakgrund till varför vårt system ser ut som det gör och några tankar kring hur det kan se ut i framtiden.

 

 

10.00 Överblick av förnybara drivmedel idag och i framtiden
Selma Brynolf, Chalmers tekniska högskola

Vilka förnybara drivmedel finns idag och vilka kan tänkas användas i framtiden? Vilka alternativ finns för de delar av transportsektorn som har svårare för att elektrifiera? Selma ger en översikt kring status för förnybara drivmedel idag och diskuterar möjliga scenarier för framtiden.

10.15 Var läcker det hållbarhet i byggbranschen?

Johan Nuder, ICHB

Bygg- och fastighetssektorn har en betydande del av det klimatmässiga trycket i Sverige. Johan presenterar en över-gripande bild över var det ”läcker hållbarhet” och för ett resonemang om hur vi skall få till en förändring på snabbast möjliga sätt. 

 

10.15 Stamnätet, elens motorvägar
Lowina Lundström, Svenska kraftnät

Ofta produceras elen på en plats och används långt därifrån. Vårt elnät flyttar elen dit den behövs. Vi tror användningen av el kommer att öka med elbilar, fossilfritt stål och mer digitalisering. Hur ska vårt framtida elnät byggas för klara av detta? Varför kan inte alla kablar grävas ner? Är det en bra idé att exportera vårt elöverskott? Detta och annat tar Lowina upp. 

 


10.30 Sveriges första fossilfria förskola Hoppet i Göteborg 

Hanna Ljungstedt, Göteborgs stad

Under hösten startar förvaltningen byggnationen av Hoppet – Sveriges första fossilfria förskola. Hanna kommer att berätta om den jämförelse av klimatpåverkan från olika konstruktions-lösningar som genomfördes tidigt i projekteringen av förskolan och hur det resulterade i en 70-procentig minskning av klimatavtrycket för de stora byggdelarna; grund, stomme och klimatskal.

 


10.30  Framtidens elmarknad

Stefan Braun, Bixia

Hur kommer elmarknaden att påverkas av ökad elanvändning och kraftigt ökad väderberoende förnybar elproduktion?

Vad får det för effekter på prisbildningen på kort och i lite längre sikt, nivå och stabilitet? Om detta pratar Stefan.     

 


10.45 Energibalans sydost
Göran Gustavsson, Energikontor Sydost

En energibalans är ett bra verktyg för uppföljning av åtgärder, eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att uppfylla satta energi-och klimatmål. En visuell energibalans, i form av ett så kallat Sankey-diagram, ger en tydlig grafisk bild över hur kommunens energiflöde ser ut, med avseende på tillförsel, omvandling och slutanvändning. Göran presenterar här uppdaterade energiflöden, med fokus på el, för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

 

10.50 Frågestund

Ställ dina frågor till föreläsarna. 


10.30 Är en fossiloberoende fordonsflotta överhuvudtaget möjligt att nå för en kommun?
Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige redovisar nuläge avseende hur långt samtliga sydostkommuner har kommit i omställningen till fossiloberoende fordonsflottor. Hur ligger vi till jämfört med lokala, regionala och nationella mål? Betydelsen av att kommuner visar vägen och leder omställningen. Hur ser infrastruktur för förnybara drivmedel och laddstationer för elfordon ut i regionen? Goda exempel och framgångsfaktorer presenteras som stora möjligheter!

11. 00 PAUS    

   

 

11.20 Introduktion koldioxidneutrala byggnader

Henrik Ny, BTH

Henrik ger en introduktion till arbetet med koldioxidneutrala byggnader, en fallstudie som bedrivs inom satsningen Energisamverkan Blekinge. 

 

Del 2,  För mycket eller för lite el?

11.20 Hur kan Uniper bidra till ett robust elsystem?
Henrik Svensson, Karlshamnsverket/Uniper Thermal Power

Henrik resonerar kring vilka målsättningar elsystemet ska uppnå, vilka utmaningar som det står inför idag, samt möjliga lösningar på kort och lång sikt. 

 

11.20 Hållbar upphandling – fossilbränslefria krav

Elina Persson, Helsingsborgs stad

Elina ger exempel på olika krav för att öka andelen fossilbränslefria drivmedel som används i utförandet av Helsingborgs  avtal.

11.35 Att räkna och ställa krav på CO2-neutrala byggnader i praktiken

Andreas Holmgren, Byggnads-firman Otto Magnusson 

 

 

11.40 Hur hanteras överskottsel från vindkraft på norra Öland?

Emil Hillberg, RISE

Ökad sol- och vindkraft medför utmaningar för hur vi kan få en elnätsutbyggnad som är hållbar, resurseffektiv och en socio-ekonomiskt försvarbar.  Emil berättar om forskningsprojektet ANM4L – Sol och Vind för Alla, där alternativa lösningar för utökat utnyttjande av existerande elnätsinfrastruktur kommer att demonstreras på Öland.  

 

11.55 Frågestund
Ställ dina frågor till föreläsarna.

 

11.40 Vi levererar vad vi lovar - för dig och miljön
Pierre Widén, Widéns åkeri AB

Widéns Åkeri fick Kalmar kommuns klimatpris 2020 tack vare deras arbete med att erbjuda tjänster och transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.  Deras fordonsflotta är 100 % fossilfri och tankas med HVO100.  Alla deras chaufförer är också utbildade i Heavy ecodriving, vilket innebär tillämpning av ett bränslesnålt körsätt. Företaget går därmed i bräschen för utvecklingen av en hållbar transportsektor. Pierre berättar om företagets verksamhet och miljöarbete. 

12.00 LUNCH     

 

13.00 Hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge, en ny regional manual

Martina Adenholm, Ronneby kommun, Katrine Svensson, Energikontor Sydost/Karlshamns kommun 

Inom Energisamverkan Blekinge har vi tagit fram ett praktiskt verktyg som projektledare kan använda sig av för att bygga hållbart och cirkulärt med sikte på framtiden. Manualen fokuserar inte bara på byggnation utan hela processen är med från förstudie till rivning/återvinning.

 

 

Del 3, Lagring av el

13.00 Bränslecell en teknik för fossilfri elproduktion

Jan Thorsson, Powercell

Det talas mycket om vätgas både i Sverige och resten av Europa. Dels som ett alternativ för fossila drivmedel, men även för att lagra förnybar energi. Jan berättar om hur man med hjälp av bränslecell kan nå mål med helt fossilfri och utsläppsfri el. Hur kan dessa systemlösningar ge ett stabilare elsystem, avlasta elnätet, kapa effekttoppar och ge plats för mer förnybar energi.

 

13.15 Batterilager för att hantera kapacitetsbrist i elnätet
Arne Berlin, Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall bygger ett batterilager i Uppsala för att hitta lösningar till kapacitetsbristen i elnätet. I sitt föredrag berättar Arne om projektet och en klimatsmart lösning för att hantera kapacitetsbristen.

 

 

13.00 Verktygslåda aktiviteter för att främja hållbart resande

Per-Åke Andersson, Energikontor Sydost

Per-Åke presenterar exempel från verktygslådan i satsningen Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg. Fokus på resor och transporter i länet, samt vilka aktiviteter som varit lyckade och vad gav det för resultat

 

13.10 Kombinerad mobilitet i Blekinge
  Karoline Håkansson, Region Blekinge

 

13.30 Regional satsning på återbruk

Anders Lundgren, SSAM/GodaHus 

Anders kommer under det närmsta året att ta sig an föreningen GodaHus nya satsning på återbruk. Anders berättar kort om GodaHus och vad arbetet i satsningen kommer att innebära. 

13.30 Frågestund

Ställ dina frågor till föreläsarna.

13.30 Resvaneundersökning Blekinge
Jenny Rydquist, Region Blekinge

13.40 PAUS   

   

 

13.55 Potentialen om cirkulärt byggande och hur man gör i praktiken

Johanna Andersson, IVL Svenska miljöinstitutet

Johanna kommer berätta varför vi ska satsa på cirkulärt byggande och redovisa vilken potential det finns för att satsa på cirkulärt byggande och återbruk i bygg- och fastighetssektorn.

Hon ger en övergripande genomgång av vad cirkulärt byggande innebär i praktiken, samt går igenom olika stöd och verktyg som finns för att stötta arbetet.

Del 4, Vilka är de största utmaningarna?

13.55 Paneldiskussion

 

13.55 Kollektivtrafik och Covid-19
Per-Åke Andersson, Energikontor Sydost

 

14.05 Lastcyklar

Johanna Wallin, Energikontor Sydost

 

14.15 Workshop 

14.25 PAUS      

 Plenum eftermiddag, gemensam föreläsning

 

14.40 Lokala, regionala, nationella klimatinitiativ - så bygger vi och skalar upp för att nå klimatmålen i förtid

Thomas Sundén, Sustainable Innovation
Thomas ger ett intro till hur LFM30 är uppbyggd och hur andra lokala, regionala och nationella förhåller sig till detta samt varför och hur vi kan konkretisera en kopierbar och skalbar modell för hur det lokala kan spridas och kopplas samman regionalt/ nationellt för att i samverkan med forskning skapa en plattform som snabbare tar hållbara innovationer till marknad. 

 

15.15 Uppsummering och avslut för dagen    

 

Hållbart event

Hållbart event

 

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event. När vi planerar vårt Energiting, nu som digitalt event, är det bland annat följande delar som vi ställer krav på och strävar efter. Vi använder vår Checklista för Hållbara event för alla event vi arrangerar. 

 

Vi strävar efter objektiva och jämställda event då hållbarhetsfrågor berör alla och måste drivas av alla därför ska

  • genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyra när vi utformar program och innehåll så både män och kvinnor i olika åldrar och med olika  yrken och utbildningar  blir representerade bland talarna och att en mångfald av deltagare blir tilltalade av programmet, 
  • målet ska vara att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara inom samhällets olika områden.


Vi vill att alla utvecklas

  • Energikontor Sydost och våra event ska fungera som goda förebilder och inspiration
  • Vi ger förbättringsförslag och stöd till de som vi köper produkter och tjänster av samt de som på annat sätt är med och medverkar i våra evenemang
  • Våra evenemang ska skapa mervärde och öka kunskap som leder och stöttar deltagarna i hållbarhetsarbetet

       

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara event

 

Om EnergiTing Sydost

Konferensen med energin i fokus

Energiting Sydost är en konferens som berör energifrågor inom alla branscher och utifrån flera perspektiv. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost
på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna dynamiska miljö, vill vi att Energiting Sydost ska inspirera och ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt  till företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

     2020 års Energiting Sydost arrangeras av              i samverkan med      och      

    med stöd av