Energiting Sydost Energiting Sydost

EnergiTing Sydost 2020 den 12 november i Karlskrona

EnergiTing Sydost 2020 genomfördes 12 november, i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge

 

Nu kan du se föreläsningarna i efterhand - klicka på spelarna för att se hela spåret/plenum. Du kan också klicka på länkarna nedanför så kommer du direkt till den enstaka föreläsningen.

Inspelningarna är tillgängliga fram till den 2 december 2020.

 

Starta klippet från enstaka föreläsare:
Inledning - Christel Liljegren, Energikontor Sydost (8 min)

Välkomna - Helena Morgonsköld, Länsstyrelsen Blekinge (7 min)

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft - Malin Strand, Fossilfritt Sverige (32 min)

Lokala, regionala, nationella klimatinitiativ - så bygger vi och skalar upp för att nå klimatmålen i förtid - Thomas Sundén, Sustainable Innovation (33 min)

 

Starta klippet från enstaka föreläsare:

Starta klippet från enstaka föreläsare:

Starta klippet från enstaka föreläsare:


Program

Dagen inleddes och avslutades med gemensamma föreläsningar. Nedan finner du mer information om de olika föreläsarna och spåren.

 

Helena Morgonsköld

Länsråd, Länsstyrelsen Blekinge

Hälsar välkommen!

 

PLENUM

Malin Strand

Projektledare, Fossilfritt Sverige och
styrelseordförande, Energikontoren Sverige

 

Malin Strand är civilingenjör i industriell ekonomi och jobbar på Fossilfritt Sverige med ansvar för de 21 branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram. Sedan våren 2020 är hon även styrelse-ordförande i Energikontoren Sverige.

 

Föredrag: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Christel Liljegren

Vd, Energikontor Sydost

Värd för Energiting Sydost.

 

Resurssmart fastighetsförvaltning

Nu införs krav i Sverige på klimatdeklarationer och att byggnader ska bli koldioxidneutrala. Vi ger svar på varför du ska satsa på koldioxidneutralt byggande, samt presenterar en manual för hållbart byggande och hur vi kan satsa på cirkulärt byggande och återbruk av byggmaterial.

 

Johan Nuder

Koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB)

Johan är koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) som bildades 2018, efter ett initiativ från Regeringen, med uppgift att sprida målgruppsanpassad information om hållbart byggande för att främja energieffektivisering och användandet av hållbara byggmaterial. 

 

Föredrag: Var läcker det hållbarhet i byggbranschen?


Hanna Ljungstedt

Miljöingenjör, lokalförvaltningen
Göteborgs stad

Hanna jobbar på lokalförvaltningen, som bygger och förvaltar stadens förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder med särskilt stöd.

 

Föredrag: Sveriges första fossilfria förskola Hoppet i Göteborg 


Ouliana Åhlfeldt
Chef Affärsutveckling och Marknad, Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är ett bedömningssystem som ägs av bygg- och fastighetsbranschen med uppgift att bedöma och tillhandahålla information om hållbarhetsbedömda varor. Ouliana utvecklar de tjänster som organisationen erbjuder för att på så sätt stötta branschens aktörer med kloka produktval.

 

Föredrag: Klimatberäkning i materialdatabaser


Henrik Ny

Universitetslektor,

Blekinge Tekniska Högskola


Föredrag: Introduktion till koldioxidneutrala byggnader


Andreas Holmgren

Hållbarhetschef, Byggnads-firman Otto Magnusson och en av initiativtagarna till LFM30

 

Andreas Holmgren har 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen. Andreas är initiativtagare till LFM30, ordförande för dess ledningsgrupp och gruppledare för ”Design, process, klimatberäkning”. Utveckling av klimatneutrala byggnader och anläggningar är ett prioriterat område för Andreas.
 

Föredrag: Att räkna och ställa krav på CO2-neutrala byggnader i praktiken

 


Martina Adenholm

Hållbarhetsutvecklare,

Strategisk utvecklingsenhet,
Ronneby Kommun

Martina har varit med i Ronneby kommuns resa mot en cirkulär ekonomi sedan många år och arbetar med konceptet Cradle to Cradle®. Martina har deltagit i forskningsprojekt om cirkulära flöden inom hållbart byggande och för bioplaster. Hållbart byggande för skolor och cykelstrategi är en del av nuvarande fokusområden. 

 

Föredrag: Hållbart och cirkulärt byggande i Blekinge - en regional manual


Anders Lundgren

Verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, SSAM

Anders som länge jobbat med cirkulär ekonomi, bland annat via projekteringen av Växjös Återbruksby. Han tar sig nu an föreningen GodaHus nya satsning på återbruk.

 

Föredrag: Regional satsning på återbruk


Johanna Andersson

Projektledare och expert inom cirkulärt byggande och återbruk, IVL Svenska miljöinstitutet

Johanna har i många år arbetat i flera utvecklingsprojekt om cirkulär materialhantering och återbruk i bygg och fastighets-branschen. IVL driver och utvecklar plattformen Centrum för Cirkulärt byggande – en samlingsarena för hela branschen kring cirkulärt byggande och återbruk.

 

Föredrag: Potentialen för cirkulärt byggande och hur man gör i praktiken.


Moderatorer 

 

Katrine Svensson, Projektledare, Energikontor Sydost

och miljöingenjör, Karlshamns kommun 

Stefan Olsson, Projektledare, Energikontor Sydost


 

Ett robust elsystem

El är en nödvändig resurs i dagens Sverige. Omställning till 100% förnybar energi innebär både utmaningar och möjligheter. Vad behövs för att vi även i fortsättningen ska kunna ha tillgång till leveranssäker el till lågt pris? Ett robust elsystem!

 

 

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik,
Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Per var tillförordnad expert i Klimatpolitiska vägvalsutredningen och är nu ansvarig för Färdplan: Elbranschen.

 

Föredrag: Färdplan energi


Lowina Lundström

Divisionschef System,
Svenska kraftnät

Lowina har lång erfarenhet från energibranschen med ledande befattningar på Ellevio och Fortum. Sedan 2018 är hon divisionschef System på Svenska kraftnät (SvK). SvK ansvarar för det svenska stamnätet (transmissionsnätet), elens motorvägar och är systemansvarig myndighet.

 

Föredrag: Stamnätet, elens motorvägar


Stefan Braun
Vice vd, Bixia, samt affärsenhetschef, Stora företag och producenter

Stefan har mer än 20 års erfarenhet av elhandel. Bixia är ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el.

 

Föredrag: Vad kostar elen 2030? 


Göran Gustavsson

Projektledare,

Energikontor Sydost

Göran är projektledare inom bioenergi och regional energistatistik. 

 

Föredrag: Energibalanser i Sydost


Fotokälla

Henrik Svensson

Kraftverkschef, Karlshamnsverket, samt vd, Uniper Thermal Power

Föredrag: Kraftreserv, redundans, säkerhet - hur balanserar vi väderberoende elproduktion?


Emil Hillberg

Forskare, RISE

RISE - Research Institutes of Sweden - är ett statligt forsknings-institut med mål att stödja det svenska samhället. Emil är forskare inom området elkraftsystem där han arbetar med lösningar för att hantera de utmaningar som elkraftsystemet står inför.

Föredrag: Hur hanteras överskottsel från vindkraft på norra Öland?


Jan Thorsson

Sales Stationary systems, Powercell

Powercell är ett svenskt världsledande företag inom bränslecellsteknik. På PowerCell jobbar Jan med fokus på stationära systemlösningar och med 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen ser han stora möjligheter med utsläppsfria energisystem.

Föredrag: Vätgaslagring för att avlasta elnätet


Arne Berlin

Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution AB

 

Arne har arbetet på Vattenfall i Trollhättan sedan 1989 i olika roller. Däremellan har Arne arbetat 11 år som senior konsult på Pöyry. Han arbetar idag med innovationsprojekt inom Vattenfall Eldistribution och är projektledare för batteriprojektet i Uppsala.

 

Föredrag: Batterilager för att hantera kapacitetsbrist i elnätet


Moderator

Katarina Hansell

Klusterledare, 

NetPort Energikluster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLENUM

Thomas Sundén
Vd, Sustianable Innovation

Föredrag:  Lokala, regionala, nationella klimatinitiativ - så bygger vi och skalar upp för att nå klimatmålen i förtid

 

 Vägval resor, fordon och drivmedel

Vi presenterar en överblick över framtidens transportsektor med den palett av förnybara drivmedel och fordonsalternativ som kommer att behövas. Vi lyfter även en bild över hur resvanor ser ut idag och vilka verktyg som finns för att förändra dem.

 

 

Daniella Johansson

Projektledare,
Energikontor Sydost

Daniella jobbar som projektledare inom förnybar energi med fokus på bioenergi. 

Föredrag: Överblick av förnybara drivmedel idag och i framtiden


Jonas Lööf

Verksamhetsledare,

Miljöfordon Sverige

 

Jonas har arbetat med omställning till miljöbilar och förnybara drivmedel sedan 1997 och tillhör en av landets ledande experter inom området.

 

Föredrag: Är en fossiloberoende fordonsflotta överhuvudtaget möjligt att nå för en kommun?


 

Elina Persson

Hållbarhetsstrateg 
inköpsenheten 

Helsingborgs stad

Elina arbetar med att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, att följa upp kraven i avtalen och att stödja stadens verksamheter i hållbar konsumtion.
 

Föredrag: Hållbar upphandling – fossilbränslefria krav


Pierre Widén
Företagsledare,
Widéns åkeri AB 

"Nyfiken, engagerad, lösningsorienterad och ser aldrig några hinder framför mig".
 

Föredrag: Vi levererar vad vi lovar - för dig och miljön


Karoline Håkansson

Verksamhetsutvecklare på 
Blekingetrafiken,
Region Blekinge 

Karoline har arbetat med affärsutveckling och verksamhetsutveckling i olika branscher under flera år. På Blekingetrafiken jobbar hon med mobilitetsfrågor och landsbygdsfrågor. 

 

Föredrag: Kombinerad mobilitet i Blekinge


Jenny Rydquist

Strateg inom samhällsplanering, Region Blekinge

Jenny arbetar med långsiktig planering inom området regional samhällsplanering och till viss del även transporter. Driver regionens strukturbildsarbete, för att bättre koppla samman den kommunala fysiska planeringen med regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering. Deltar även i arbete med tågstrategi och ny regional utvecklingsstrategi.
 

Föredrag: Resvaneundersökning Blekinge


Johanna Wallin

Kommunikatör/projektledare

Energikontor Sydost

Johanna arbetar med kommunikationsfrågor och har under de senaste åren fokuserat på lastcyklar i offentlig sektor.

 

Föredrag: Lastcyklar – en bit i det hållbara tranportpusslet


Moderator

Per-Åke Andersson 
Projektledare, Energikontor Sydost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hållbart event

Hållbart event

 

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event. När vi planerar vårt Energiting, nu som digitalt event, är det bland annat följande delar som vi ställer krav på och strävar efter. Vi använder vår Checklista för Hållbara event för alla event vi arrangerar. 

 

Vi strävar efter objektiva och jämställda event då hållbarhetsfrågor berör alla och måste drivas av alla därför ska

  • genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyra när vi utformar program och innehåll så både män och kvinnor i olika åldrar och med olika  yrken och utbildningar  blir representerade bland talarna och att en mångfald av deltagare blir tilltalade av programmet, 
  • målet ska vara att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara inom samhällets olika områden.


Vi vill att alla utvecklas

  • Energikontor Sydost och våra event ska fungera som goda förebilder och inspiration
  • Vi ger förbättringsförslag och stöd till de som vi köper produkter och tjänster av samt de som på annat sätt är med och medverkar i våra evenemang
  • Våra evenemang ska skapa mervärde och öka kunskap som leder och stöttar deltagarna i hållbarhetsarbetet

       

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara event

 

Om EnergiTing Sydost

Konferensen med energin i fokus

Energiting Sydost är en konferens som berör energifrågor inom alla branscher och utifrån flera perspektiv. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost
på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna dynamiska miljö, vill vi att Energiting Sydost ska inspirera och ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt  till företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA

     2020 års Energiting Sydost arrangeras av              i samverkan med      och      

    med stöd av