Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag (EEnet)

 

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag.

Ta nästa steg i energiarbetet, gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning!

 

Att minska sitt företags energianvändning innebär inte bara minskade kostnader utan också minskad miljöpåverkan vilket kan bidra till ett starkare varumärke. Internationella erfarenheter har visat att deltagande i nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag och stödjer därför regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Vad är ett energieffektiviseringsnätverk?

Ett energieffektiviseringsnätverk är ett regionalt företagarnätverk som små och medelstora företag kan gå med i för att få hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken kan bestå av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). Energimyndigheten utser en nätverkskoordinator som leder nätverken. Varje nätverk får också en energiexpert kopplad till sig. Nätverken kommer att arrangera ett flertal träffar per år. Nätverken startar under 2016 och kommer att pågå i fyra år framåt. 

Läs mer om nätverkens olika faser här.

Vad får man som deltagande företag?

Förutom möjligheten att dela med sig av och utbyta erfarenheter med andra företag som också arbetar med sin energieffektivisering, får företagen bland annat hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning, elleruppdatera en befintlig, samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen får även tillgång till 150 timmars konsultation och rådgiving från nätverkets energiexpert, samt kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.

Läs mer om vad du får som medlemsföretag.

Vad krävs för att delta?

För att delta i ett nätverk krävs det framför allt att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid. Företaget ska också betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år.

Läs mer om nätverken och hur du blir medlem.

 

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.

Nätverk i sydost

Energikontor Sydost driver för närvarande tre nätverk för energieffektivisering:

Energinät Blekinge
Nätverk för tillverkande industri i Blekinge
Läs mer om Energinät Blekinge och se vilka som deltar
 
EESågiSO
Nätverk för sågverk i sydost
Läs mer om ESSågiSO och se vilka som deltar.
 

EELivS
Nätverk för livsmedelsbutiker i sydost
Läs mer om EELivS och se vilka som deltar