Biogas – VMAB i Mörrum

 

VMAB:s nya torrötningsanläggning invigd

Den 21 maj i år invigdes Västra Blekinge Miljö AB:s torrötningsanläggning i Mörrum efter ett års byggnation. Anläggningen, som rötar hushållsavfall från länets kommuner till biogas, bygger på torrötningsteknik och är den första i sitt slag i Skandinavien.

Den nya biogasanläggningen är dimensionerad för att årligen behandla 20 000 ton avfall varav 15 000 ton är källsorterat matavfall och 5 000 ton är park- och trädgårdsavfall. Biogasen som produceras från avfallet kommer årligen att genera 1 700 000 Nm2 fordonsgas motsvarande ca 1 800 000 liter bensin. För att komma upp i de mängder som anläggningen är dimensionerad för behövs ytterligare 10 000 ton organiskt avfall/år. Samarbete med kommuner i och utanför länet är därför ett måste.

Utöver biogasen är syftet att även ta tillvara rötresten. Den genomgår en biologisk behandling och förädlas till jordprodukter och flytande biogödsel. Med biogödseln återförs näringsämnen och metaller till åkermark. Den utvunna gasen uppgraderas i sin tur till fordonsgas.
Rötningsanläggningen kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för biologisk behandling. De nya anläggningsdelarna är förbehandlare, reaktor för torrötning, gaslager och gasmotor.

Processen
I förbehandlingen slås avfallet sönder och krossas i en kvarn för att därefter sorteras genom en stjärnsikt. Stjärnsikten sorterar med hjälp av roterade stjärnor bort plast och större fraktioner som inte är önskvärda inuti biogasprocessen. Det avfall som ska rötas går med transportband till inmatningssystemet och blir substrat. Inmat-ningssystemet består av två substratcontainers om 80 m3 vardera och skruvas in i rötkamrarna.

För produktion av biogas har två rötkammare på 800 m3 vardera baserade på torrötningsteknik byggts. Substrat matas kontinuerligt in i rötkamrarna och trycks framåt mot motsatt ände av varje reaktor med pluggflödesteknik. Substrat som matas in i reaktorerna har en uppehållstid på 27 dygn varefter det går ut och pumpas vidare som en rötrest.


Byggnationen i Mörrum är igång

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 1 2012

I vecka 18 skedde de första leveranserna och monteringarna av väggdelarna till biogasanläggningen vid VMAB:s anläggning i Mörrum.
I oktober skrevs avtal mellan avfallsbolaget VMAB och det tyska företaget Eisenmann Anlagenbau Gmbh & Co Kg från Stuttgart om byggnation av rötningsanläggning för biogasproduktion. I och med undertecknandet kan arbetet med att utveckla den biologiska behandlingen vid VMAB:s anläggning i Mörrum fortlöpa enligt planerna Den planerade biogasanläggningen beräknas stå färdig för biogasproduktion under senhösten 2012. Anläggningen består av en rötningsdel och en uppgraderingsdel.

VMAB och ägarkommunerna (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) har under de senare åren arbetat med frågan om den framtida avfallsverksamheten i regionen. Det regionala avfallsplaneringsarbetet har resulterat i en modell där biologisk behandling av källsorterat organiskt avfall från hushåll och industrier har lyfts fram som en prioriterad lösning. Blekinge är unikt när det gäller källsortering, det är det enda länet i Sverige där samtliga kommuner källsorterar sitt matavfall.


 

Ny biogasanläggning i Mörrum beställd

Anläggningen för biogasproduktion väntas stå färdig och i drift hösten 2012. Den anläggning som planeras är en termisk behandling enligt torrötningsteknik, det vill säga matavfallet rötas i den konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden innebär en stabil drift som inte störs av främmande föremål som plast- eller papperspåsar. Efter rötning kommer rötresten att komposteras och bearbetas för att bli olika jordförbättringsprodukter. Biogasen som utvinns ska till största delen användas som fordonsbränsle i Blekinge.

Rötningsanläggningen kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för biologisk behandling. De nya anläggningsdelarna är förbehandlare, reaktor för torrötning, gaslager och gasmotor.