Biogas i Växjö och Sundet

 

Nu går alla Växjös 38 biogasbussar i trafik

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 2 2013
Länstrafiken Kronoberg bjöd på en familjefest när den nya regiontrafiken invigdes den 15 juni samtidigt som Växjös nya biogasbussar togs i bruk. Förutom tal och bandklippning, fanns bl.a. uppvisning av de nya bussarna på programmet.

Den biogas som Växjös bussar går på produceras av slam och matavfall i en biogasanläggning vid reningsverket Sundet. I biogasanläggning finns en linje för förpackat matavfall och därför kan anläggningen ta emot allt livsmedelssvinn även om det är förpackat. Själva hanteringen av avfallet sker på deponin i Häringetorp.

I biogasanläggningen på avloppsreningsverket Sundet kommer en ny teknik för att hygienisera och sönderdela matresterna snart att börja byggas, en så kallad termisk hydrolys eller Cambi-process. Den gör att man kan produceras ännu mer biogas eftersom partiklarna blir mer åtkomliga för bakterierna, mängden rötrest minskar och både matavfall och avloppsslam blir hygieniserat. Växjö blir den första anläggningen i Sverige med den här tekniken.

Hittills har sorteringen av hushållsavfall gått över förväntan. Av villaägarna är det 77 % som sorterar sitt matavfall och 72 % lämnar det till biogasproduktion, resten komposterar hemma. Det insamlade matavfallet är till 98,5% rent visar plockanalyser och det är bara ca 6 % matavfall kvar i restavfallet. Den 1 mars i år startade insamling från lägenheter i de kommunala fastighetsbolagen. Därefter står bostadsrätts-föreningar och privata hyresvärdar på tur.


Första slurryn till Sundet i midsommar

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 1 2012
Växjö kommun arbetar på högtryck för att få igång den nya produktionslinjen för biogas från matavfall. På avfallsanläggningen Häringetorp är slutkontroll av förbehandlingen i full gång. Intrimning med först vatten och sedan avfall beräknas kunna starta V24 och om allt går som planerat så kommer den första slurryn till Sundet runt midsommartid.

På Sundet är gasreningen i stort startklar för provdrift. Gasledningen till Hermibil är klar och godkänd att börja ta in gas. För bussdepån pågår upphandling av kompressorstation och tankningsutrustning för fullt. Men innan leverans av gas ut mot ledning kan ske måste man vara säker på att gasen håller rätt kvalitet. Till dess kommer den första gasen från gasreningen att facklas av nere vid Sundet. Nu börjar en spännande och mycket intensiv period, när allt skall fungera!


Växjö kommun

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 1 2011

Växjö kommun arbetar för att fördubbla produktionen av biogas vid
avloppsreningsverket Sundet genom samrötning med källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter. Det fordonsbränsle som minst kan produceras med bara Växjö kommuns avfall uppgår till 15 GWh per år och kommer att räcka till hälften av Växjö stadstrafiks bussar (20-25 st.) samt ca. 500 personbilar. Den sista etappen beräknas vara klar 2013. Ytterligare gas kan avsättas till regionala bussar, sopbilar och andra lokala flottor såsom varudistribution, taxi m.m.

Anläggningarna kommer att dimensioneras för att även kunna behandla avfall från en större region eller ca 12 000 ton avfall/år. Det finns ett uttalat intresse från näraliggande kommuner att leverera till anläggningen. När anläggningen går med sin fulla tekniska kapacitet beräknas gasproduktionen kunna uppgå till ca 21 GWh/år. Detta medför att Växjös CO2-utsläpp från transporter minskar med ca 2,5 %.


Växjö först ut i regionen att producera biogas från källsorterat hushållsavfall

Ur Biogas Sydosts nyhetsbrev nr 2 2012
Genom beslutet att köra alla stadsbussar på biogas från och med nästa år vill Växjö leva upp till epitetet ”Europas grönaste stad”, som kommunen tilldelats för några år sedan. Biogas Sydost gjorde ett studiebesök på gasreningsanläggningen Sundet och förbehandlingsanläggningen i Häringetorp under det senaste medlemsmötet och lät sig både informeras och imponeras.

I februari började de första områdena i Växjö källsortera sitt matavfall. Idag har nästan alla villor i Växjö erbjudits att vara med i systemet och nu går man vidare med orterna utanför Växjö och flerfamiljshusen. Det är frivilligt att sortera och hittills har 75 % valt att vara med. Långsiktigt hoppas man att kunna nå 90 %. Den sortering som sker nu visar mycket bra resultat, 97 % består av det som ska vara där. Efter förbehandling av matavfallet på gamla deponin Häringetorp samrötas materialet på Sundets reningsverk med avloppsslammet. Växjös anläggning kommer att ha möjlighet att ta in hela länets matavfall men då måste man gå från två till tre rötkammare. Den maximala tillåtna
produktionen ligger på 25 GWh och sätter taket på hur mycket råvara man kan ta in. Idag rötas 25-30 ton matavfall per vecka och mängderna ökas successivt.Insamling av sopor startade i Växjö under 2012. Foto: Hannele Johansson


Sundet i Växjö får 3,5 miljoner

Pressmeddelande 2010-11-08

År 2006 fick Regionförbundet södra Småland bidrag från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram. En del av bidraget skulle gå till en biogasanläggning i Ljungby. När anläggningen i Ljungby inte blev verklighet riskerade pengarna att brinna inne.

– Vi bad om en omprövning eftersom förutsättningarna har ändrats. Nu har Naturvårdsverket gått med på att pengarna kan gå till gasreningsanläggningen Sundet Växjö istället, Det är positivt att vi nu kan bidra till utveckling av biogas i Kronoberg säger Per Hansson, Energikontor Sydost och Regionförbundet södra Smålands Klimp-samordnare.

– Den nya gasreningen kostar nära 20 miljoner så bidraget blir ett mycket välkommet tillskott i en pressad projektbudget. Tyvärr kan vi inte sätta igång och bygga genast eftersom den genomförda upphandlingen har överklagats. Vi får hoppas att detta ordnar sig på ett lika bra sätt som omprövningen av bidraget, kommenterar Steve Karlsson, projektledare biogas, Växjö kommun

Investeringen i Sundet beräknas ge en väsentligt högre miljöeffekt till oförändrat bidrag, än den planerade anläggningen i Ljungby.

För mer information kontakta
Marie-Louise Hilmersson, förbundsstyrelsens ordförande, 0733-47 79 23

Per Hansson, Klimp-samordnare, 070-325 00 85

Steve Karlsson, Växjö kommun 0470 - 413 15 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA