Energikontor Sydost handlägger bidrag för energieffektivisering

på uppdrag av EU:s regional utvecklingsfond via Energimyndigheten.

 

Här nedan kan du läsa om de stöd som finns inom energieffektivisering för små och medelstora företag.

 

Bidrag för energikartläggning

Om ditt företag vill arbeta mer effektivt med att minska på energianvändningen och minska kostnaderna för energi, kan vi hjälpa dig på traven.

En bra början är att göra en energikartläggning.  Den ger svar på hur mycket energi som årligen används för att driva företagets verksamhet. Den ger också svar på hur företaget kan energieffektivisera sina processer, minska sina energikostnader och bidra till en bättre miljö.

 

Energikontor Sydost hjälper dig att söka ekonomiskt stöd och finna kompetenta kartläggare. Dessutom kan vi erbjuda riktade aktiviteter för att hjälpa dig att ta stegen vidare för att föreslagna åtgärder ska bli verklighet.

 

Upp till 50 000 kr i stöd

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Stödet täcker max 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Bidraget kan maximalt uppgå till 50 000 kronor.

Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

 

Konsulter med specialkunskap om energi kan anlitas för att utföra energikartläggningar och ta fram en energiplan. Om det redan finns liknande kompetens bland personalen kan företaget utföra det hela självt. För att ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten dock vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas. 

 

Vem kan söka?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som till exempel bostadsrättsföreningar, kan söka stödet.

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida eller fråga oss på Energikontor Sydost.

 

Efter kartläggningen

De föreslagna åtgärder som presenteras i en energikartläggning kan vara av olika karaktär. Ofta är det enkla saker som inställningar och ändringar i rutiner. Men det kan också vara mera omfattande saker som investeringar och beteendeförändring bland anställda. Energikontor Sydost hjälper er att navigera inom området energieffektivisering och kan, med finansiering från Energimyndigheten, erbjuda kostnadsfria seminarier och riktade aktiviteter för att stötta er i energieffektiviseringsarbetet.

 

Energikontor Sydost kan hjälpa till att ansöka om stödet, upphandla konsult efter att företaget har fått stödet beviljat och även var behjälpliga med stöd efter kartläggningen under genomförandet av åtgärder.

Bidrag för studier inför tänkt investering

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni utveckla befintliga processer i verksamheten? Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

 

Att effektivisera en produktionsprocess som inte fungerar optimalt  vara både tid- och resurskrävande. Nu kan företag söka stöd inför en investering genom Energimyndighetens EU-stöd för små och medelstora företag. 

 

Så mycket bidrag kan du få

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

 

Vad får stödet användas till?

Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie med syfta att förbereda en investering, genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien. 

 

Några områden att söka bidrag inom:

 

Företaget kan också föreslå andra områden att arbeta med. Det viktiga är att de generella kraven för att kunna söka stödet uppfylls.

Läs mer om kraven och om hur du ansöker på Energimyndighetens hemsida

 

Energikontor Sydost kan hjälpa till med ansökan om bidrag för en förstudie.