Energikontor Sydost handlägger bidrag för energieffektivisering

på uppdrag av EU:s regional utvecklingsfond via Energimyndigheten.

 

Här nedan kan du läsa om de stöd som finns inom energieffektivisering för små och medelstora företag.

 

 

Bidrag för energikartläggning  - ansök fram till 30 april 2019

Om ditt företag vill arbeta mer effektivt med att minska på energianvändningen och minska kostnaderna

för energi, kan vi hjälpa dig på traven. En bra början är att göra en energikartläggning.  Den ger svar på hur mycket energi som årligen används för att driva företagets verksamhet. Den ger också svar på hur företaget kan energieffektivisera sina processer, minska sina energikostnader och bidra till en bättre miljö.

 

Energikontor Sydost hjälper dig att söka ekonomiskt stöd och finna kompetenta kartläggare. Dessutom kan vi erbjuda riktade aktiviteter för att hjälpa dig att ta stegen vidare för att föreslagna åtgärder ska bli verklighet.

 

Upp till 50 000 kr i stöd

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Stödet kan sökas fram till

30 april 2019. Stödet täcker max 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Bidraget kan maximalt uppgå till 50 000 kronor.

Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

 

Konsulter med specialkunskap om energi kan anlitas för att utföra energikartläggningar och ta fram en energiplan. Om det redan finns liknande kompetens bland personalen kan företaget utföra det hela självt. För att ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten dock vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas. 

 

Vem kan söka?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som till exempel bostadsrättsföreningar, kan söka stödet.

 

Läs mer på Energimyndighetens hemsida eller fråga oss på Energikontor Sydost.

 

Efter kartläggningen

De föreslagna åtgärder som presenteras i en energikartläggning kan vara av olika karaktär. Ofta är det enkla saker som inställningar och ändringar i rutiner. Men det kan också vara mera omfattande saker som investeringar och beteendeförändring bland anställda. Energikontor Sydost hjälper er att navigera inom området energieffektivisering och kan, med finansiering från Energimyndigheten, erbjuda kostnadsfria seminarier och riktade aktiviteter för att stötta er i energieffektiviseringsarbetet.

 

Energikontor Sydost kan hjälpa till att ansöka om stödet, upphandla konsult efter att företaget har fått stödet beviljat och även var behjälpliga med stöd efter kartläggningen under genomförandet av åtgärder.

Fördjupande stöd inom energieffektivisering

Har ditt företag genomfört en energikartläggning? Och vill nu göra mer? Det kan finnas flera hinder som kan göra att ditt företag inte kommer vidare så som ekonomi, kunskap eller teknik.

Det finns stöd att söka för att på olika sätt överbygga dessa hinder. Så att ditt företag kan bli ännu mer energieffektivt.

 

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för till exempel merkostnaden vid energieffektivisering, för att höja kompetensen hos personalen, ta in konsulthjälp, göra en studie inför en investering samt

mycket mer.


Vi på Energikontor Sydost hjälper dig att hitta rätt fördjupande stöd. Vi hjälper till vid ansökan till Energimyndigheten och i det fortsatta energiarbetet.

Vem kan söka stöd?

Stöden vänder sig till små och medelstora företag och erbjuder en rad olika möjligheter. Som mest kan ditt företag få upp till 70 procent av kostanden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Ett grundkrav är att ditt företag genomfört en energikartläggning.

Vad kan mitt företag få stöd för?

Det finns många olika saker som företag kan få stöd för, dessa har delats in i fyra övergripande områden:
 

 • Åtgärder för energieffektivisering
  Är kostnaden för ett energieffektivare alternativ större? Ditt företag kan då få stöd för att minska den extra kostnaden. Här hittar du också stöd för företag som vill undersöka sina möjligheter inför en energieffektiv investering.
   
 • Organisations- och processinnovation
  För de företag som vill utveckla sitt arbetssätt, och arbeta både smartare och mer energieffektivt.
   
 • Konsulttjänster och kunskapshöjande insatser
  Saknar ditt företag kunskap för att bli mer energieffektiva. Få stöd för att ta in hjälp utifrån eller för att höja kompetensen bland personalen.
   
 • Stöd till innovation och experimentell utveckling
  Arbetar ditt företag med energieffektiva produkter eller tjänster men behöver rådgivning eller genomföra tester så finns möjlighet till stöd inom detta område.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig vid ansökan, och stödjer ditt företag i genomförandet av det ni vill göra för att bli mer energieffektiva.

Mer information om stöden och hur du ansöker hittar du hos Energimyndigheten.
 

Mer om stöden

Stöden erbjuds inom projektet Teknikutveckling och innovation som finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet. Vi på Energikontor Sydost informerar om och stödjer företag vid ansökan av stöden. Vi hjälper också små och medelstora företag i arbetet med energieffektivisering. Detta görs med finansiering från projektet Regionala noder inom det Nationella regionalfondsprogrammet.